Title: Základní kroky step aerobiku s ohledem na správné držení těla (videoprogram)
Other Titles: Stepaerobic basic steps with regard to correct body posture (videoprogram)
Authors: Bürgerová, Šárka
Advisor: Kalistová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5153
Keywords: step aerobik;správné držení těla;videoprogram;základní kroky
Keywords in different language: step aerobic;correct body posture;videoprogram;basic steps
Abstract: Cílem diplomové práce je vytvoření videoprogramu ? Základní kroky step aerobiku s ohledem na správné držení těla?, prostřednictvím kterého se uživatelé seznámí se správnou technikou provedení základních kroků. Videoprogram obsahuje kroky vycházející z pravidelné lokomoce, ze skupiny ?taps? a ?no taps?, high impactové kroky, power moves a nejčastější chybná provedení. Kroky jsou nejprve prováděny od nejjednoduššího ke složitějšímu a to v pomalém provedení, v tempu, v tempu s přidáním jednoduchého pohybu paží a jejich modifikací. Pro lepší názornost a pochopení je cvik zachycen ze dvou úhlů pohledu čelný a bočný. Diplomová práce by měla sloužit jako pomocný metodický materiál učitelům tělesné výchovy, cvičitelům, ale i široké veřejnosti, která chce začít se step aerobikem.
Abstract in different language: The aim of this dissertation is a creation of a video programme ?The Basic Steps in Step Aerobic in View of the Fact of Postural Habits?. It could be suitable for the people who would like to get to know the basic steps. In the video programme there can be seen steps patterned on the regular locomotion, ?taps? and ?no taps?, high impact steps, power moves and the most frequent incorrect versions. At first the steps are practised from the easiest ones to more difficult ones in a slow speed, then fast and fast with joining of a simple movement of arms and their modifications. The exercise is filmed frontally and laterally to better illustration and understanding. This dissertation should be presented as a helpful methodical source for teachers of Physical Education, instructors and of course for general public to go into training step aerobic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Burgerova.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
BURGEROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce961,51 kBAdobe PDFView/Open
BURGEROVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
BURGEROVA.pdfPrůběh obhajoby práce422,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.