Title: Poměr vnitrostátního práva k právu mezinárodnímu a jeho řešení v ústavním zřízení České republiky
Other Titles: The relationship between national law and international law and its solution in the constitutional order of the Czech Republic
Authors: Brachová, Lucie
Advisor: Mrázek, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5161
Keywords: mezinárodní právo;vnitrostátní právo;teoretické přístupy k řešení vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva;praktický aspekt řešení vztahu mezinárodního a v nitrostátního práva;transformace;adaptace;inkorporace;adopce;řešení vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva v České republice;komparace;Slovenská republika;Velká Británie;vztah islámského práva a tradičního mezinárodního práva;význam práva Evropské unie
Keywords in different language: international law;national law;solution of the relationship between international and national law - theoretical aspect;solution of the relationship between international and national law ? practical aspect;transformation;adaptation;incorporation;adoption;solution of the relationship between international and national law in the constitutional order of the Czech Republic;comparison;The Slovak Republic;The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;the relationship between Islamic law and traditional international law;significance of the European union law
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o poměru práva vnitrostátní k právu mezinárodnímu a jeho řešení. Záměrem je podat co nejkomplexnější pohled na problematiku vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva. První část práce přibližuje vztah vnitrostátního a mezinárodního práva (a jeho řešení) spíše z obecného, teoretického hlediska. Další kapitoly se zaměřují především na praktický přístup států k řešení vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva. A právě konkrétní řešení poměru vnitrostátního a mezinárodního práva v právním řádu České republiky, v následném porovnání s právními řády vybraných států (a v jednom případě vlastně v porovnání s celou právní kulturou) tvoří těžiště této práce. Na závěr práce je zařazeno rovněž stručné pojední o právu Evropské unie, resp. o vazbách mezi právem unijním, mezinárodním a právem členských států.
Abstract in different language: This Diploma Thesis concentrates on the relationship between national law and international law and its solution. The aim is to provide an overall view on the issue of the relationship between national and international law. The first part of the Thesis explains the relationship between national and international law (and its solution) rather from a general and theoretical view. The subsequent chapters concentrate mainly on the practical approach of the states towards the solutions of the relationship between national and international law. And the very particular solution of the relationship between national and international law in the Czech legal order, moreover in comparison with other legal orders of selected states (and actually with the whole legal culture in one case) is the core element of this Thesis. Finally, the Thesis also includes a brief treatise on the European Union law, or on the connections among the European Union law, international law and law of the member states.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Lucie Brachova.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Brachova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce769,43 kBAdobe PDFView/Open
Brachova - oponent.pdfPosudek oponenta práce711,83 kBAdobe PDFView/Open
Brachova.pdfPrůběh obhajoby práce611,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5161

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.