Title: Boj domažlických Chodů za zachování práv a svobod přiznaných jim královskými privilegii
Other Titles: The struggle of the Chods of Domažlice to preserve the rights and freedoms granted to them by royal privileges
Authors: Szabo, Marek
Referee: Knoll Vilém, Doc. JUDr. Ph.D.
Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52898
Keywords: chodové;chodsko;domažlice;jan sladký kozina;laminger;královská privilegia;právní postavení;soudní spory;čeští králové;české království;povstání;poprava;staré zvykové právo
Keywords in different language: chods;chodsko region;domazlice;kozina;jan sladky kozina;laminger;royal freedoms;legal status;court trials;czech kings;czech kingdom;uprising;execution;old customary law
Abstract: Ve své rigorózní práci jsem se zaměřil na podrobné seznámení s historií regionu Chodska a hlavně domažlických Chodů, jakožto zásadních určovatelů a hybatelů toku dějin v této oblasti. Mým hlavním cílem bylo vytvořit ucelený vhled do dějin regionu a jeho obyvatel žijících v okolí česko-německé hranice, na jejich záslužnou činnost při střežení hraničních hvozdů, za což byli odměňováni na tehdejší dobu výjimečnými královskými svobodami a privilegií. Zásadním tématem této rigorózní práce byl boj těchto privilegovaných obyvatel proti vrchnostem, jež je utiskovaly na jejich právech a z toho plynoucí následné snahy za zachování těchto práv.
Abstract in different language: In my rigorous thesis I focused on a detailed introduction to the history of the Chodsko region and especially to the Chods of Domažlice as the fundamental determinants of the course of history in this area. My main goal was to create a comprehensive insight into the history of the region and its inhabitants living in the vicinity of the Czech-German border, their meritorious activity in guarding the border forests, for which they were rewarded with royal freedoms and privileges for that time exceptional. The essential theme of this rigorous thesis is the struggle of these privileged inhabitants against the nobility, who oppressed them in their rights and the resulting subsequent efforts to preserve these rights.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigo_v2022_final_signed.pdfPlný text práce3,3 MBAdobe PDFView/Open
OP - Szabo.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Pr - Szabo 1.pdfPrůběh obhajoby práce633,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.