Title: Optimalizace využívání CA technologií pro vývoj technického zařízení
Other Titles: Optimization of the use of CA Technologies for technical product development
Authors: Janda, Petr
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52923
Keywords: ca technologie;plm;vývoj;stroje
Keywords in different language: ca technologies;plm;design;machines
Abstract: Disertační práce se zaměřuje na problematiku optimalizace využívání CA technologií pro vývoj technického produktu. Při řešení jsou zohledněna specifika vývoje těžkých obráběcích strojů, pro které je optimalizace řešena. První část práce obsahuje přehled současných CA technologií a aktuální stav techniky. Ve druhé části je popsáno autorem navržené optimalizované řešení založené na komerční PLM a CAx platformě. Toto řešení bylo úspěšně implementováno do výrobního podniku a využito při řešení vývojového projektu. V závěru jsou popsány přínosy disertační práce a je definován možný směr dalšího výzkumu.
Abstract in different language: The dissertation focuses on the issue of optimizing the use of CA technologies for technical product development. The solution takes into account the specifics of the development of heavy machine tools, for which the optimization is solved. The first part of the thesis contains an overview of current CA technologies and the current state of art. The second part describes the author's optimized solution based on commercial PLM and CAx platform. This solution was successfully implemented in a manufacturing company and used in solving a development project. In conclusion, the benefits described dissertation and is defined as a possible direction for further research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JANDA - Disertacni prace 2021.pdfPlný text práce9,76 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Janda.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
posudky Janda.pdfPosudek oponenta práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
zapis Janda.pdfPrůběh obhajoby práce570,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.