Title: Řešení rodičovského konfliktu, včetně řešení metodou Cochemské praxe
Other Titles: Resolving parental conflict, including the Cochem practice method
Authors: Hamplová, Tereza
Referee: Psutka Jindřich, Doc. JUDr. Ph.D.
Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54779
Keywords: rodičovství;rodičovský konflikt;péče o nezletilé;řízení o rozvod manželství;řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem;participační práva dítěte;rodičovská odpovědnost;výživné;mediace;collaborative law;cochemská praxe;orgán sociálně právní ochrany dětí;soudní tajemník;kolizní opatrovník.
Keywords in different language: parenting;parental conflict;custody of minors;divorce proceedings;proceedings for adjustment of relations with minor children;child participation rights;parental responsibility;maintenance;mediation;collaborative law;cochem practice;child welfare authority;court clerk;conflict guardian.
Abstract: Tato rigorózní práce pojednává o způsobech řešení rodičovského konfliktu, a to ať už se jedná o řešení konfliktu v případě sezdaných či nesezdaných rodičů dětí. V práci se zaměřuji jak na řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem (tedy na soudní řešení), tak i na jiné způsoby řešení včetně metody Cochemské praxe. Metodě Cochemské praxe je věnována třetí část této rigorózní práce za účelem zjištění, zda tato metoda opravdu může být modelem (při zohlednění jejích výhod i limitů), který by mohl napomoci řešení rodičovského konfliktu a mohl by alespoň zčásti pomoci minimalizovat vytíženost českých soudů. Práce je doplněna nejen o praktické zkušenosti odborníků zaměřujících se na metodu Cochemské praxe, ale taktéž o zdroje z oblasti psychologie a sociologie. Dle mého názoru je totiž v této matérii potřeba nejen právního zhodnocení legislativní úpravy a souvisejících procesních postupů, ale i posouzení z pohledu jiných humanitních oborů. Závěr této rigorózní práce je věnován návrhům "de lege ferenda".
Abstract in different language: This rigorous thesis deals with ways of resolving parental conflict, whether it is a conflict resolution in the case of married or unmarried parents of children. In the thesis I focus on how on the proceedings for the adjustment of relations to minor children (i. e. court resolution), as well as on other methods of resolution, including the Cochem method of practice. The third part of this rigorous thesis is devoted to the Cochem practice method in order to find out whether this method can really be a model (taking into account its advantages and limitations) that could help to resolve parental conflict and could at least partly help to minimize the workload of Czech courts. The work is supplemented not only by the practical experience of experts focusing on the Cochem method, but also by sources from the field of psychology and sociology. In my opinion there is a need in this matter not only for a legal evaluation of the legislative regulation and related procedural procedures, but also for an assessment from the perspective of other humanities. The conclusion of this thesis is devoted to "de lege ferenda" proposals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teraza Hamplova.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Hamplova.pdfPosudek oponenta práce538,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hamplova.pdfPrůběh obhajoby práce234,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54779

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.