Title: Platby spojené s nájmem bytu a možnosti jejich zvyšování
Other Titles: Rent-related payments and the possibility of increasing them
Authors: Pfleger, Tomáš
Referee: Šíma Alexander, JUDr.
Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54781
Keywords: pronajímatel;nájemce;nájem bytu;nájemné;smlouva o nájmu bytu;zvyšování nájemného;platby spojené s nájmem bytu;smluvní pokuta;jistota.
Keywords in different language: lessor;lessee;residential lease;rent;residential lease agreement;rent increase;payments related to the rent of a residential;contractual penalty;security.
Abstract: Předkládaná rigorózní práce pojednává o platbách spojených s nájmem bytu a možnostech jejich zvyšování se zvláštním důrazem na povinnost nájemce platit nájemné a právo a možnosti pronajímatele nájemné zvyšovat. Problematika institutu nájmu bytu je zákonodárcem relativně komplexně upravena v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle názoru autora je však problematice plateb spojených s nájmem bytu věnována v odborné literatuře menší pozornost, než jakou by si vzhledem ke své důležitosti zasloužila. Hlavním přínosem práce je proto dle autora ucelená publikace týkající se této problematice, ve které autor poskytuje výklad a možná východiska pro praxi k ustanovením, ohledně kterých nepanuje v odborných kruzích shoda.
Abstract in different language: The submitted rigorous thesis deals with payments related to the rent of an apartment and the possibilities of increasing them, with special emphasis on the lessee's obligation to pay rent and the lessor's right and possibilities to increase the rent. The legislator has regulated relatively comprehensively the issues related to the institution of renting an apartment in Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. However, in the author's opinion, the issue of payments related to the lease of an apartment is given less attention in the literature than it due to its importance deserves. Therefore, the main contribution of the rigorous thesis, according to the author, is a comprehensive publication on this issue, in which the author provides an interpretation and possible starting points for application of the provisions in practice on which there is no consensus in the professional community.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rig. prace Pfleger.pdfPlný text práce895,22 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Pfleger.pdfPosudek oponenta práce287,15 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Pfleger.pdfPrůběh obhajoby práce235,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54781

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.