Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHabrman, Martin
dc.date.accepted2023-11-8
dc.date.accessioned2023-11-13T23:10:57Z-
dc.date.available2021-9-1
dc.date.available2023-11-13T23:10:57Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-9-15
dc.identifier96039
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54783-
dc.description.abstractCílem této disertační práce je prozkoumat vstřikování do plastových 3D tištěných vložek a pomoc s jejich uplatněním. I když je tato myšlenka relativně nová, již byla nalezena některá řešení. Kromě rešerše stávajících řešení a jejich možností je v této práci provedena rešerše plastů, vstřikování a 3D tisku. Na základě provedených rešerší a prozkoumání nejen současných řešení, ale i dílčích oblastí byly stanoveny upřesňující cíle disertační práce. Jeden z přínosů práce byl stanoven v použití doposud nepoužívané metody 3D tisku mající polotovar ve formě prášku - MJF. Pro zvolenou metodu byla na základě rešerší provedena příprava 3D tisku. Dalším krokem upřesňující cíle disertační práce je příprava vstřikování, a to především návrh, použití a zhodnocení modulární vstřikovací formy, která je dalším přínosem této práce. Dalším krokem této práce bylo prozkoumání vstřikování do plastových vložek 3D tištěných metodou MJF. K tomu bylo využito jak simulace, tak bylo použito i měření termokamerou, byly představeny varianty zkoušky zatékavosti, bylo provedeno měření 3D skenerem, k prozkoumání problematiky bylo také využito mikroskopického řezu a mnoho dalšího. Především zkoumání této problematiky včetně vyhotovení závěrů, možností testování atd. tvoří velké přínosy této práce. Na základě provedených rešerší, příprav a výzkumu byla sestavena metodika vstřikování do 3D tištěných plastových vložek metodou MJF. Metodika je výjimečnou, protože stávající řešení ji nenabízejí. Právě popsaná metodika je značným přínosem této práce, který pomůže přiblížit a rozšířit problematiku vstřikování do plastových vložek 3D tištěných metodou MJFcs
dc.format200 s
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectplastycs
dc.subjectvstřikovánícs
dc.subject3d tiskcs
dc.subjectplastové vstřikovací vložky 3d tištěné metodou mjf z hp pa 12 gbcs
dc.subjectmetodikacs
dc.titleVýzkum plastových výrobků s ohledem na jejich technologii výrobycs
dc.typedisertační práce
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programTeorie a stavba strojů
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of this dissertation is to investigate injection moulding into 3D printed plastic inserts and help with their application. Although this idea is relatively new, some solutions have already been found. In addition to a review of existing solutions and their possibilities, this dissertation includes a review of plastics, injection moulding and 3D printing. Based on these reviews and an investigation of not only current solutions but also particular areas, the refining objectives of the dissertation have been set. One of the contributions of this dissertation was the creation of a previously unused 3D printing method having a semi-finished product in the form of powder - Multi Jet Fusion (MJF). The method of 3D printing was prepared based on the conducted review. The next step of refining the dissertation objective is the preparation of the injection moulding. The design, use and evaluation of a new designed injection mould - a modular injection mould is another contribution of this thesis. The next step of this dissertation was to investigate the injection moulding of 3D printed plastic inserts using the MJF method. To do this, simulation and thermal camera measurements were used, variations of the flow test were presented, 3D scanning measurements were performed, microscopic sectioning was used to investigate the issue, and more. The investigation of these issues and the conclusions drawn, the testing methods etc. are major contributions of this work. Based on the research, preparation and investigation, a methodology for injection moulding of 3D printed plastic inserts using the MJF method was compiled. The methodology described is another major contribution of this thesis that will help to deal with and expand the issue of injection moulding into 3D printed plastic inserts using the MJF method.en
dc.subject.translatedplasticen
dc.subject.translatedinjection mouldingen
dc.subject.translated3d printingen
dc.subject.translatedmjf 3d printed plastic injection moulding inserts from hp pa 12 gben
dc.subject.translatedmethodologyen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DisP_Habrman_Martin_2023.pdfPlný text práce14,01 MBAdobe PDFView/Open
Vyjadreni skolitele_Vanek.pdfPosudek vedoucího práce834,96 kBAdobe PDFView/Open
Oponensky posudek_ Zetek.pdfPosudek oponenta práce298,18 kBAdobe PDFView/Open
Protokol_HABRMAN.pdfPrůběh obhajoby práce626,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.