Title: Likvidace pozůstalosti
Other Titles: Liquidation of the estate
Authors: Kuchařová, Petra
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Zahradníková Radka, Doc. JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54861
Keywords: likvidace pozůstalosti;předlužená pozůstalost;dluhy;uspokojování věřitelů;pozůstalost;úmrtí
Keywords in different language: liquidation of the estate;over-indebted estate;debts;satisfaction of creditors;estate;death
Abstract: Práce se zabývá tématem likvidace pozůstalosti, tedy procesem, který může nastat v případě, kdy dluhy zůstavitele převyšují hodnotu jeho majetku. Cílem práce je komplexně nastínit celý proces, a to od fáze předcházející nařízení likvidace až po postup navazující na vydání rozvrhového usnesení. Práce se také zabývá nejasně vymezenými fázemi řízení a pomocí úvah de lege ferenda navrhuje možnosti pro vyjasnění celého procesu, s čímž souvisí i zjednodušení činnosti soudního komisaře. V závěru se práce zaměřuje na komparaci s předchozí právní úpravou.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of liquidation of the estate, which is a process that may occur when the debts of the testator exceed the value of his estate. The aim of the thesis is to outline the whole process of liquidation of the estate. The work also deals with the unclearly defined phases of the proceedings and, by means of de lege ferenda considerations, proposes possibilities for clarifying the whole process, which is related to simplifying the activities of the notary. Finally, the thesis focuses on a comparison with the previous legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace Petra Cardova.pdfPlný text práce927,19 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Cardova.pdfPosudek oponenta práce206,7 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Kucharova - Cardova.pdfPrůběh obhajoby práce244,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54861

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.