Title: Možnosti rozvíjení tvořivosti v MŠ
Other Titles: Opportunities for the development of creativity in kindergarten
Authors: Chroustová, Karolína
Advisor: Plíhalová Monika, Mgr.
Referee: Šosová Jitka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54870
Keywords: tvořivost;předškolní vzdělávání;výtvarná činnost;hudební činnost;pohybová činnost;dramatická činnost;kvalitativní výzkum.
Keywords in different language: creativity;preschool education;creative activity;musical activity;movement activity;dramatic activity;qualitative research.
Abstract: Má práce se člení na dvě části. V teoretické část je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsem vytyčila základní terminologii, která je důležitá pro pochopení základního pojmu tvořivost a věnuji se jí i v dalších osmi podkapitolách. Druhá kapitola se zaměřuje již na tvoření v hudebním odvětví a další čtyři se věnují výtvarným, pohybovým a dramatickým činnostem spojených s tvořením. Praktická část zahrnuje kvalitativní výzkumnou sondu z mé praxe. Na základě zrealizovaných činností v mateřské škole jsem zformulovala doporučení pro učitele mateřských škol.
Abstract in different language: My work is divided into two parts. The theoretical part is divided into five chapters. In the first chapter, I outlined the basic terminology that is important for understanding the basic concept of creativity, and I also cover it in the next eight sub-chapters. The second chapter already focuses on creation in the music industry, and the next four are devoted to visual, movement and dramatic activities connected with creation. The practical part includes a qualitative research probe from my practice. Based on the activities implemented in the kindergarten, I formulated recommendations for kindergarten teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Chroustova Karolina.pdfPlný text práce38,37 MBAdobe PDFView/Open
Chroustova_hodnoceni.pdfPosudek oponenta práce570,06 kBAdobe PDFView/Open
POSUDEK BP_vedouci_Chroustova.pdfPosudek vedoucího práce300,45 kBAdobe PDFView/Open
Chroustova_hodnoceni_0.pdfPrůběh obhajoby práce570,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.