Title: Ebook jako prostředek jazykového vzdělávání
Other Titles: Ebook as a means of language learning
Authors: Volf, Zdeněk
Advisor: Salcman, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5654
Keywords: e-book;čtečky e-booků;Amazon;iPad;jazyk;vyučování
Keywords in different language: e-book;e-book readers;Amazon;iPad;language;education
Abstract: Tato práce se zabývá tematikou nově příchozího média - E-Booku. Popisuje vznik a vývoj elektornických knih, charakterizuje jejich formáty a zmiňuje se o audioknihách. V práci je dále pojednáno o nejdůležitějších přístrojích, které čtení těchto knih umožnují. Detailně jsou zde rozebrány jejich funkce a popsána práce s nimi. Práce dále uvádí výhody a nevýhody plynoucí z těchto informací a zkoumá možnosti zavedení E-Booku do výuky nebo jazykového vzdělávání obecně. Byly vyprácovány příkladové hodiny, které dokládají praktické využití tohoto media ve výuce. Byl zhotoven dotazník, jehož výsledky poukazují na informovanost české společnosti o této problematice.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of a newcomer media - E-book. It describes the history, creation and development of e-books, characterizes their format and a mention of audiobooks. The thesis contains information about the most important e-book readers which allow reading of these books. Their functions and work with them is analyzed in detail. Part of this thesis is dedicated to the advantages and disadvantages resulting from these pieces of information and to the possibility of introduction of E-books into the lessons or teaching languages in general. Example lessons which illustrate the usage of this medium in teaching have been worked out. A questionnaire whose results demonstrate the awareness of the Czech society of this topic has been also compiled.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_VOLFZ.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
volf_vp.pdfPosudek vedoucího práce295,77 kBAdobe PDFView/Open
volf_op.pdfPosudek oponenta práce293,85 kBAdobe PDFView/Open
volf_obh.pdfPrůběh obhajoby práce116,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.