Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHradec, Milan
dc.contributor.authorZárybnická, Jana
dc.contributor.refereePavlátová, Jarmila
dc.contributor.refereeKřivohlávek, Václav
dc.date.accepted2012-02-08
dc.date.accessioned2015-05-11T09:16:54Z-
dc.date.available2010-12-15cs
dc.date.available2015-05-11T09:16:54Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-12-02
dc.identifier45134
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5780
dc.description.abstractPojištění odpovědnosti za škodu je pojištěním, jehož účelem je náhrada škody v případě, že příslušný pojištěný subjekt odpovídá za způsobenou škodu třetím osobám a je povinen takto vzniklou škodu uhradit. Toto pojištění je dle dikce zákona, upravujícího soukromé pojištění, samozřejmě pojištěním škodovým, neboť jeho účelem je náhrada takto vzniklé škody, nikoli získání dohodnutého obnosu. Posouzení míry rizika, které pojistitel bere na sebe tím, že se zavazuje uhradit takto vzniklou škodu formou pojistného plnění dle znění pojistné smlouvy, není vůbec jednoduché, a to z mnoha důvodů, jež ve své disertační práci rozkrýt. Jedním z nich je posouzení výše pojistné sazby z hlediska šíře odpovědnosti, jež by v případě vzniku škody dle právních norem mohla vzniknout, posouzení stanoveného rozsahu pojistné ochrany s ohledem na možnou míru "provinění" daného subjektu, jež má za škodu odpovídat, v souladu s příslušnými právními předpisy a pojistnou smlouvou, s ohledem na skutečnost, zda daným pojištěným má být kryta pouze nedbalost či i úmyslné jednání pojištěné osoby. Pro úpis rizika je dále podstatný i rozsah příslušné pojistné ochrany, a to v souvislosti se strukturou náhradové povinnosti, případně její výší, jež zákon ukládá, v návaznosti na rozsah případného pojistného plnění, jež pojistitel nabízí, či nabídnout může. Upisovatel daného rizika musí mít na zřeteli především dvě hlediska, které pak je třeba dále následně zkoumat nejen v době sjednávání pojištění, ale i v jeho průběhu, včetně vzniku případné pojistné události. Tím prvním je právo na náhradu škody poškozeného vůči pojištěnému, tím druhým právo na plnění z pojištění. V práci je rovněž poukázáno na speciální pojistné produkty v tomto druhů pojištění, tj. pojištění odpovědnosti za škodu způsobené vadou výrobku, pojištění profesní odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za finanční škody dozorčích rad, představenstev a vedoucích podniku a dále pojištění dopravce a zasílatele.cs
dc.format288 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpojištění odpovědnostics
dc.subjectpojištění odpovědnosti z provozu vozidlacs
dc.subjectpovinné pojištění odpovědnostics
dc.subjectpojištění odpovědnosti z profesní činnosti (výkonu povolání)cs
dc.subjectpojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkemcs
dc.subjectobjektivní odpovědnostcs
dc.subjectodpovědnost za zavinění hrubá nedbalostcs
dc.subjectnárok z odpovědnosti za škoducs
dc.subjectpojistné podmínky v pojištění odpovědnostics
dc.titlePojištění odpovědnosti za škoducs
dc.title.alternativeThird party liability insuranceen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programTeoretické právní vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThird party liability insurance is compacted to profit the compensation for the damage and loss; it is the indemnity insurance, according to the rules of law. The problem of judging the risks, which would be beard by the insurer, if he binds oneself with the insurance policy for the compensation of the damages and losses, is the basis theme of this dissertation thesis. It is emphasized there, the requirement of the retribution cannot be judged according to the diction of the insurance conditions only, but according to the rules of law, executing insured´s liability. This problematic area is shown on the basis of the liability conception, according to the rules of law and the legal regulation of third party liability insurance, then according to the territorial and the time risk assessment, inclusive the one of the hard point's presentation of in this insurance - judging of the liability's "level" (strict liability, liability with/without fault). In the end of this thesis are shown the special kinds of the liability insurance (product liability insurance, professional liability insurance, and liability insurance for directors and officers -D & O insurance).en
dc.subject.translatedthird party liability insuranceen
dc.subject.translatedmotor third party liability insuranceen
dc.subject.translatedcompulsory third party liability insuranceen
dc.subject.translatedprofessional liability insuranceen
dc.subject.translatedproduct liability insuranceen
dc.subject.translatedstrict liabilityen
dc.subject.translatedliability without faulten
dc.subject.translatedregardless of fault liabilityen
dc.subject.translatedliability for negligenceen
dc.subject.translatedliability based on faulten
dc.subject.translatedculpable negligenceen
dc.subject.translatedgross negligenceen
dc.subject.translatedliability claimen
dc.subject.translatedliability insurance conditionsen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FINAL.DPx.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
Zarybnicka - posudek 2.1..pdfPosudek vedoucího práce119,45 kBAdobe PDFView/Open
Zarybnicka - posudek 2.2.pdfPosudek oponenta práce133,83 kBAdobe PDFView/Open
Zarybnicka - protokol 2.pdfPrůběh obhajoby práce39,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.