Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPítra, Vladimír
dc.contributor.authorPospíšil, Michal
dc.contributor.refereeHák, Jan
dc.contributor.refereeJakl, Ladislav
dc.date.accepted2012-02-08
dc.date.accessioned2015-05-11T09:16:51Z
dc.date.available2004-09-08cs
dc.date.available2015-05-11T09:16:51Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-12-02
dc.identifier49280
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5782
dc.description.abstractPředmětem disertační práce je výklad nekalosoutěžních praktik v hospodářské soutěži. Zaměřil jsem se na ty skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání, které mají vztah s průmyslovými právy na označení, resp. na souběh nekalé soutěže a porušování práv na označení, zejména pak ochranných známek. Okrajově jsou zmíněna i další práva na označení, jako jsou práva k názvům podnikatelů a ochrana zeměpisných označení, případně další názvy podnikatelů. Práce obsahuje nejprve stručný přehled dosavadního vývoje nekalosoutěžního práva, a to jak v českých zemích, tak i srovnává vývoj právní úpravy v nám nejbližších zemích, a to právní úpravu německou a rakouskou, které se vyvíjely podobně. Vliv na podobnost právních úprav má nejen samotná podstata nekalosoutěžního jednání, která je všude stejná, ale i právo komunitární, které je dnes jednotícím prvkem v právu evropských států, a to i přes to, že neobsahuje společnou právní úpravu nekalé soutěže. Komunitární právo nahlíží na problematiku nekalé soutěže jen z hlediska ochrany spotřebitelů na vnitřním trhu jako na slabší hráče v rámci obchodu. Protože základem právní úpravy nekalé soutěže je její generální klauzule, jako společný, jednotící prvek, jehož naplnění je nutné proto, aby se o nějakém jednání dalo hovořit jako o nekalé soutěži, snaží se práce porovnat naší právní úpravu generální klauzule s právní úpravou německou a rakouskou. Ostatní skutkové podstaty srovnány nejsou, ať už je tomu z důvodů, že je v podstatě identická nebo, že je plně harmonizována s právem komunitárním. Dále pak práce obsahuje rozbor generální klauzule a těch skutkových podstat, které připadají v úvahu společně s porušením práv na označení a snaží se je důkladně rozebrat, jak z hlediska teoretického, tak i z hlediska praktického za použití judikatury.cs
dc.format181 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce není přístupný.cs
dc.subjectnekalá soutěžcs
dc.subjectgenerální klauzulecs
dc.subjectochranná známkacs
dc.subjectklamánícs
dc.subjectžalobacs
dc.titleNekalosoutěžní aspekty práv na označenícs
dc.title.alternativeUnfair competition aspects of the designation rightsen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programTeoretické právní vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.description.abstract-translatedSubject of the thesis is the interpretation of unfair competition practices in the economic competition. The thesis is focused on the facts of unfair competition that are related to industrial rights on marking, respectively on the concurrence of unfair competition and violations of the rights to marking, especially to trademarks. Marginally, other rights on marking are also mentioned, such as the rights to the names of businesses and to the protection of geographical indications, eventually to other names or entrepreneurs. Firstly, the thesis contains a brief overview of current developments in the unfair competition law, and this in the Czech lands, and also compares the development of legislation in the countries closest to, and this the German and Austrian regulations. The similarity of legal rules is influenced not only by the very essence of the unfair competition, which is the same everywhere, of course, but also by the Community Law, which Law is the unifying element in the laws of the European states today, and this despite the fact that the Community Law does not have any common regulation of unfair competition. The Community Law considers the issue of unfair competition only in terms of consumer protection in the internal market regarding consumers as the weaker players in the trade. Because the legal basis of unfair competition is its general clause, as the common unifying element, whose fulfillment is necessary to characterize any act as unfair competition, this thesis is trying to compare our modification of the general clause with the German and Austrian ones. Other states of facts are not compared, whether it is because of the reasons that their legal rules are basically identical, or that they are closely harmonized with the Community Law. Further, the thesis includes an analysis of the general clause and of those states of facts that are under consideration along with any violation of rights on marking and tries to analyze them thoroughly, both from a theoretical point of view and from a practical perspective, using case law.en
dc.subject.translatedunfair competitionen
dc.subject.translatedgeneral clauseen
dc.subject.translatedtrademarken
dc.subject.translateddeceptionen
dc.subject.translatedsuiten
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace Michal Pospisil.pdfPlný text práce928,37 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Pospisil - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce59,13 kBAdobe PDFView/Open
Pospisil - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce83,83 kBAdobe PDFView/Open
Pospisil - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce37,11 kBAdobe PDFView/Open
Rozhodnuti-Pospisil.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP425,58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.