Title: Studium mikrostruktury tenkých vrstev a povrchů.
Other Titles: Microstructure study of thin films and surfaces
Authors: Vavruňková, Veronika
Advisor: Šutta, Pavol
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5836
Keywords: tenké vrstvy;hydrogenizovaný amorfní křemík;mikrostruktura;optické vlastnosti;rtg difrakce;Ramanova spektrometrie;infračervená spektrometrie
Keywords in different language: thin films;hydrogenated amorphous silicon;microstructure;optical properties;xray diffraction;Raman spectrometry;infrered spectrometry
Abstract: Předmětem práce jsou tenké vrstvy hydrogenizovaného amorfního křemíku (a-Si:H) využívaného jako absorpční vrstva ve fotovoltaických článcích (FVČ) II. generace. Vrstvy byly připraveny metodou plasmou podpořené chemické depozice (PECVD) ze silanu zředěného vodíkem. Zředění R určuje množství začleněného vodíku ve struktuře a ukázalo se jako významný parametr při utváření, růstu a stabilitě vrstev a-Si:H. Mikrostruktura vrstev z amorfní podoby k mikrokrystalické (?c-Si:H) se vyvíjí v závislosti na zředění, ale závisí i na tloušťce vrstvy. Degradační experimenty prokázaly větší stabilitu vůči světelné expozici vrstev spojenou s konceptem mikrostruktury protokrystalického křemíku. Hodnocená mikrostruktura v závislosti na zředění a tloušťce vrstev byla provedena především pomocí těchto experimentálních metod: rtg difrakce, Ramanovy a infračervené spektrometrie, transmisní elektronové mikroskopie. Dále bylo sledováno, že na mikrostrukturní uspořádání má také vliv druh použitého substrátu. Zjištěné mikrostrukturní vlastnosti a-Si:H tenkých vrstev byly dány do souvislosti s optickými parametry, jako jsou především šířka zakázaného pásu, index lomu, absorpční koeficient, aj. Optické vlastnosti a-Si:H vrstev jsou závislé právě na mikrostruktuře. Dále byl připraven materiál polykrystalického křemíku rekrystalizací a Si:H vrstev, jež je vhodný pro tandemové FVČ. Vývoj krystalizačního procesu byl monitorován ?in situ? ve vysokoteplotní komoře rtg difrakcí.
Abstract in different language: The subject of the work are thin films of amorphous hydrogenated silicon (a-Si:H) used as an absorber film in photovoltaic cells of II. generation. The films were prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) from silane diluted with hydrogen. Dilution R determines the amount of hydrogen incorporated in the structure and proved to be a significant parameter in the formation, growth and stability of the a-Si:H films. Microstructure of the films from amorphous form to microcrystalline (?c-Si:H) evolves according to the dilution, but also depends on the thickness of the film. Degradation experiments have shown higher stability against light exposure of the films associated with the concept of proto-crystalline silicon microstructure. Microstructure depending on the dilution and thickness of the films was carried out mainly by following experimental methods: X ray diffraction, infrared and Raman spectroscopy, transmission electron microscopy. It has been observed that the microstrucute of the films was also affected by the type of substrate. Microstructural properties of a-Si: H thin films were correlated with optical parameters such as band gap, refractive index, absorption coefficient, etc. Optical properties of a-Si:H films depend on microstructure. An additional material which was prepared by recrystallization of a Si:H at moderate temperatures ~ 600 °C. The recrystallized polycrystalline silicon (pc-Si) is suitable for tandem solar cells. The development of the crystallization process was monitored "in situ" in the high-temperature chamber by X ray diffraction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vavrunkova_PDF.pdfPlný text práce7,27 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Vavrunkova0001.pdfPosudek vedoucího práce641,16 kBAdobe PDFView/Open
Posudky Vavrunkova0001.pdfPosudek oponenta práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Vavrunkova.pdfPrůběh obhajoby práce851,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.