Title: Vícečetný pohřeb ze starší doby bronzové z Velkých Přílep: Příspěvek ke studiu tafonomie, vzniku a účelu pohřebního komplexu
Authors: Průchová, Erika
Chroustovský, Luboš
Citation: Archeologické rozhledy. 2009, roč. 61, s. 77-100.
Issue Date: 2009
Publisher: Archeologický ústav Akademie věd České republiky
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/6951
ISSN: 0323-1267
Keywords: archeologie;starší doba bronzová;Velké Přílepy;pohřebiště;antropologie;tafonomie
Keywords in different language: archeology;early bronze age;Velké Přílepy;burial sites;anthropology;taphonomy
Abstract: Příspěvek se zabývá vícečetným pohřebním kontextem z Velkých Přílep (okr. Praha–západ), datovaným do starší doby bronzové. Studium je založeno na mezioborové spolupráci archeologie a biologické antropologie se zaměřením na teoretické otázky spojené s minulou živou kulturou (intencionalita, vznik a účel pohřebního komplexu) a její transformací do archeologických pramenů. Studium transformací formálních (poškození, rozpad a zánik kostní tkáně), polohových (disartikulace kostí v kloubních spojeních) a odhady některých antropologických parametrů bylo uskutečněno již v terénní fázi výzkumu. Diskutována jsou témata intencionality pohřebního kontextu, rekonstrukce postupu jeho ztvárnění a účelu v daném kulturním prostředí.
Abstract in different language: Early Bronze Age multiple burial from Velké Přílepy, Central Bohemia. A contribution to the study of taphonomy, the rise and purpose of a burial complex. The work focuses on the context of a multiple burial of 6 individuals from Velké Přílepy (distr. Prague-west), dated to the Early Bronze Age. The study is based on the interdisciplinary cooperation between archaeology and biological anthropology, focusing on the theoretical issues linked to a past living culture (intentionality, rise and purpose of burial complex) and its transformation into archaeological record. The study of the transformation of formal (damage, decomposition and disintegration of bone tissue), positional (disarticulation of bone joints) and estimation of some anthropological parameters has already taken place during the fieldwork. Topics such as the intentionality of the rise of the burial complex, the reconstruction of the advancement of its formation and the purpose within the given cultural environment will be covered.
Rights: Publikováno se svolením redakce Archeologických rozhledů.
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pruchova_Chroustovsky_AR_2009.pdfPlný text5,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.