Title: Sousedská práva
Other Titles: Neighbourhood rights
Authors: Chaloupková, Petra
Advisor: Pauly, Jan
Referee: Šíma, Alexander
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7962
Keywords: sousedské právo;sousedské vztahy;občanský zákoník;generální klauzule;imise;oplocení;vstup na sousedův pozemek;ohrožení sousedovy stavby nebo pozemku;vlastnické žaloby;svépomoc;správní orgán;soudní ochrana
Keywords in different language: neighborly law;neighbourly relations;civil code;general clause;interventions;fencing;entrance to neighbouring estate;endangering of neighbour´s building or estate;proprietary actions;self-help;administrative authority;judicial protection
Abstract: Téma diplomové práce nese název ?Sousedská práva?. V úvodní části této práce objasňuji, proč jsem si vybrala toto téma. Následně se zabývám obecně sousedskými právy a základními pojmy. Třetí kapitola pojednává o historickém vývoji právní úpravy sousedských práv od dob římského práva až po stávající platnou právní úpravu. Současné právní úpravě se věnuji ve čtvrté kapitole, kde se zejména zaměřuji na generální klauzuli. V páté kapitole pojednávám o zásazích do sousedských práv. V návaznosti na tuto kapitolu podávám charakteristiku imisí. Sedmá kapitola je věnována ochraně sousedských práv, zejména ust. § 4, 5, 6 ObčZ. A konečně v osmé kapitole se zabývám vlastnickými žalobami. Závěr shrnuje celou práci.
Abstract in different language: The topic of the diploma paper is ?Neighbourhood rights?. In the opening part of the paper I explain the reason why I have chosen this topic. Then I am concerned with neighbourhood rights in general and with basic terms. The third chapter refers to historical development of legal arrangement of neighbourhood rights since the period of Roman law to the present legal arrangement in force. I dedicate the forth chapter to this current legal arrangement, especially to the general clause. In the fifth chapter I describe the interventions into neighbourhood rights. Regarding this chapter, I characterize the interventions. The seventh chapter is dedicated to the neighbourhood rights protection, particularly to § 4, 5, 6 of the Civil Code. Finally, in the eighth chapter I deal with proprietary actions. The conclusion summarizes the whole diploma paper.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Petra Chaloupkova.pdfPlný text práce595,25 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Chaloupkova.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Chaloupkova.pdfPosudek oponenta práce691,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Chaloupkova.pdfPrůběh obhajoby práce297,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7962

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.