Title: Komparace intestátní dědické posloupnosti dle nového občanského zákoníku a předchozích úprav
Other Titles: Comparison of statutory succession according to the new Civil Code and previous modifications
Authors: Mestek, Filip
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Tesař, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8017
Keywords: intestátní dědická posloupnost;nový občanský zákoník;skupina;třída;ABGB;zákon;zákonná posloupnost;dědic;zůstavitel;pozůstalost;neopomenutelný dědic;povinný díl;komparace
Keywords in different language: legal hereditary succession;new civil code;group;class;ABGB;law;legal succession;heir;testator's estate;inalienable heir;mandatory part;comparison
Abstract: Diplomová práce dává přehled o jednotlivých dědických úpravách, které platily na našem území. Práce je koncipována tak, že v první části nalezneme samostatné právní úpravy intestátní dědické posloupnosti, od prvobytně pospolné společnosti, středověk, všeobecný zákoník rakouský až po současnou právní úpravu. V druhé části práce dochází ke komparaci všech těchto úprav s úpravou v zákoně č. 89/2019 Sb., neboli novém občanském zákoníku. V této části práce pak čtenář nalezne souhrnně všechny změny a instituty, které se za celý vývoj objevily a které mají pro intestátní dědickou posloupnost význam. Na závěr práce dojde ke zhodnocení a završení celé diplomové práce.
Abstract in different language: This thesis gives an overview of the various modifications of succession in force in our country. The work is designed so that in the first part we find self-regulation statutory succession, from the primitive society, the Middle Ages, the Austrian general code to the current legislation. In the second part there is a comparison of all these modifications to the provision in Act No. 89/2019 Coll., or the new Civil Code. In this part, the reader will find all changes collectively and institutes that have appeared over the entire development and which has statutory inheritance succession significance. Finally, we will evaluate and complete all of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Komparace intestatni dedicke posloupnosti dle noveho obcanskeho zakoniku a predchozich uprav.pdfPlný text práce774,23 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Mestek.pdfPosudek vedoucího práce984,93 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Mestek.pdfPosudek oponenta práce965,05 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Mestek.pdfPrůběh obhajoby práce267,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8017

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.