Title: Odpovědnost za škodu způsobenou sportovcem při výkonu sportovní činnosti
Other Titles: Liability for damage caused by sportsman during his sports performance
Authors: Pechová, Michaela
Advisor: Tesař, Tomáš
Referee: Šíma, Alexander
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8020
Keywords: právní postavení sportovce;sporotvní řády;kontaktní sport;bezkontaktní sport;disciplinární odpovědnost;odpovědnost za úraz;okolnosti vylučující protiprávnost
Keywords in different language: legal status of athletes;sports rule;contact sport;non-contact sport;disciplinary responsibility;responsibility of injury;circumstances that eliminate illegality
Abstract: V úvodu mé práce se zaměřuji na obecné pojmy jako jsou sport jeho znaky a funkce, dále bych chtěla vyjádřit vztah mezi sportem a právem a také stručně historický vývoj sportovního práva, především to od jaké doby a jakým způsobem začalo do sportu zasahovat a ovlivňovat ho. V hlavní části své práce se budu věnovat právnímu postavení sportovce. Zaměřím se především na sportovce profesionální. Tím se myslí sportovci, kteří jsou v určitém vztahu ke sportovním organizacím za které vykonávají smluvenou činnost. Na vrcholové úrovni ji téměř vždy vykonávají za úplatu. Ať už se jedná o hokejisty, tenisty či fotbalisty tak všichni mají v nejvyšších výkonnostních sférách podepsané smlouvy se svými kluby, trenéry nebo manažery. Z těchto smluv vždy plynou nějaká práva a povinnosti a není neobvyklé, že dojde k jejich porušování. Z toho to porušování pokaždé vyplývá odpovědnost na jedné nebo druhé straně. Každý sport má daná svá pravidla. Součástí mé práce je také pojednání o odpovědnosti sportovců za porušování pravidel v tom či onom sportu. Sporty můžeme rozlišovat na sporty kontaktní a bezkontaktní. Každý z těchto sportů má svá vlastní pravidla. Náplní této kapitoly by bylo hlavně porovnání jednotlivých sportovních řádů a porovnání jaká práva a povinnosti z nich vyplývají a v případě nedodržení pravidel nebo jejich porušování, jakým způsobem sportovci odpovídají. Tato odpovědnost se nazývá odpovědností disciplinární a netýká se pouze sportovců ale také trenérů, sportovních funkcionářů, rozhodčích atd. Další kapitolou by bylo pojednání o odpovědnosti sportovců ze úrazy způsobené při sportu. Každý sport nese svá rizika, některá jsou větší některá menší. Asi nemůžeme srovnávat míru rizika u tenisu kde je pravděpodobnost, že nám někdo způsobí úraz malá ( i když ne vyloučená ) a boxu kde je naopak velmi pravděpodobná. Mým cílem je tedy určit, kdy sportovec způsobí svému protihráči úraz a jedná při tom nedovoleně, ale v rámci soutěže ( např. v hokeji je vyloučen nebo ve fotbale dostane žlutou kartu ) a kdy už jedná protiprávně a musí být za své chování potrestán jiným způsobem než se děje během hry. K úrazů a škodám dochází i na jiných než profesionálních úrovních a proto část práce věnuji také úrazů a škodám způsobeným při provozování rekreačních sporů. Hlavní naplní této kapitoly jsou především sporty, které jsou provozovány právě rekreanty a při kterých se vyskytuje nemalé množství škod a úrazů. Hlavním sportem zde je lyžování, které se v ČR a v okolních zemí těší poměrně velké oblibě. Nedílnou součástí mé práce jsou také okolnosti vylučující protiprávnost. Tedy situace za kterých se může sportovec zprostit odpovědnosti za škodu či úraz.
Abstract in different language: At the begining of my work I concentrate on the general concepts such as sport and its features and functions, as well as I would like to express the relationship between sport and law, and also briefly describe the historical developement of sports law, especially from what time period and which way it have started to interfere and influence the sport. In the main part of my work I will discuss the legal status of athletes. I will focus primarily on the professional atheles. I mean the athletes who are in some relationship to sports organisations they carry out some activities. As the professional athletes they do it on the top level, so they are paid for it. Hockey players, tennis players or football players all of them have a contract with their clubs, coaches or managers. According to contracts athletes have some rights and obligations and it is not uncommon that thay break it. Because of the breaking the law the responsibility is on the one side or another. Every sport has its own rules. My work includes the contemplation about responsibility of athletes, if they break the law in some kind of sport. We devide the sport into contact and non-contact sports. Each of the sport has its own rules. In this part of my work I primarily concentrate on comparison of various sports code and which rules and responsibilities are followed from them, and in the case of breaking the law how the athletes should respond. This responsibility is called Disciplinary responsibility and it connects with ahtletes as well as coaches, sports officials, referees etc. Another chapter will be about the responsibility of the athletes and the injuries which are caused during sport activity. Every sport carries its own risks, some are bigger some are smaller. We can not compare the level of risk in tennis where the probability that somebody will cause an injury very small (although not excluded) and the box where it is very likely. My aim is to determine in which case the athlete causes injury to his/her opponent and his manners are not allowed, but during the competition are penalized (e.g. hockey player is expelled or football player receives a yellow card) or when he acts unlawfully and must be punished in any other way than during the game. The injuries and damages occure on a non-professional levels too, and therefore part of my work I devote to injuries and damages that are caused during the recreational sports. This chapter concentrate on sports that are operated out by holidaymaker during which thay injure or can demage something. Favorite sport is skiing, which in the Czech republic and neighboring countries is very popular. An integral part of the work will be the circumstances that eliminate illegality, or situation in which the athlete may waive liability for damage or injury.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce676,45 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Pechova.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Pechova.pdfPosudek oponenta práce762,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Pechova.pdfPrůběh obhajoby práce282,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8020

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.