Title: Monitorování školní pohybové aktivity a aktivního životního stylu u žáků SŠ v Plzni.
Other Titles: Monitoring of school physical activity and active lifestyles of high school students in Pilsen.
Authors: Halasová, Nikola
Advisor: Valach, Petr
Referee: Klobouk, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8048
Keywords: pohybová aktivita;adolescence;tělesná výchova;ActiTrainer;krokoměr;systém INDARES
Keywords in different language: physical activity;adolescence;physical education;ActiTrainer;pedometer system INDARES
Abstract: Cílem diplomové práce je získat u adolescentů v Plzni co nejpřesnější popis úrovně realizované pohybové aktivity během školních dnů i víkendových dnů. Výzkumný soubor se skládal ze studentů 2. a 3. ročníků Střední zdravotnické školy v Plzni. Monitorování se celkem účastnilo 49 žáků, z toho 9 chlapců a 40 dívek ve věku 16 ? 20 let. Pro měření pohybové aktivity jsme použili ActiTrainer (4 dny monitorování) a krokoměry Yamax SW700 (7 dní monitorování). Údaje získané ze systému INDARES sloužily ke zjištění sportovních preferencí žáků. Z výsledků výzkumu vyplývá, že chlapci i dívky se v počtu kroků během celého týdne blížili doporučení 10 000 kroků denně, avšak během týdne byly naměřené hodnoty výrazně vyšší než během dnů víkendových. Z výsledků je rovněž zřejmé, že pohybová aktivita během přestávek vyjádřená výdejem energie (kcal/hod) je výrazně vyšší než v průběhu vyučování.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to get the most accurate description between adolescents in Pilsen of the realized level of physical activity during school days and weekend days. The sample consisted of students from the second and third years High school of medical in London. Monitoring was a total of 49 students participated, of which 9 boys and 40 girls aged 16-20 years. To measure physical activity we used ActiTrainer (4 days monitoring) and pedometers Yamax SW700 (7 days monitoring). The data obtained from the system INDARES used to determine the sporting preferences of students. The research results show that both boys and girls in a number of steps during the week neared recommendation 10,000 steps a day, but during the week values were significantly higher than during the days of the weekend. The results also show that physical activity during breaks measured energy expenditure (kcal / h) is significantly higher than during the class.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Nikola Halasova.pdfPlný text práce8,2 MBAdobe PDFView/Open
HALASOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce589,04 kBAdobe PDFView/Open
HALASOVA OP.pdfPosudek oponenta práce998,22 kBAdobe PDFView/Open
HALASOVA.pdfPrůběh obhajoby práce209,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.