Title: Úroveň motorických schopností u dětí se sluchovým postižením pomocí testové baterie MABC 2.
Other Titles: The level of the motor abilities of the children with hearing handicap.
Authors: Vinterlíková, Martina
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Čepička, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8051
Keywords: koordinační schopnosti;motorické schopnosti;testová baterie;sluchově postižené dětí;neslyšící;nedoslýchavý
Keywords in different language: coordination abillities;motor abilities;test battery;child with hearing impairment;deaf children
Abstract: V práci jsme sledovali a porovnávali koordinační úroveň žáků neslyšících a nedoslýchavých. Prostřednictvím testu MABC2 jsme získali data na začátku školního roku a poté nastala tříměsíční pohybová terapie. Zhruba v únoru jsme žáky opět otestovali a výsledky porovnali s daty vstupními. Díky výsledkům víme, že koordinace neslyšících se liší v určitých oblastech od nedoslýchavých a že tříměsíční pohybová terapie pomohla zvýšit koordinační úroveň dětí.
Abstract in different language: In this work we studied and compared the level of coordination by deaf and hard of hearing pupils. Through test MABC2 we obtained data at the beginning of the school year and then came three months of physical therapy. Around February we tested the students again and the results compared with data input. Based on the results, we know that coordination of deaf is in some areas different from hard of hearing and three months physical therapy helped increase the level of coordination of children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vinterlikova Martina DP..pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
VINTERLIKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce123,77 kBAdobe PDFView/Open
VINTERLIKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce150,34 kBAdobe PDFView/Open
VINTERLIKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce206,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.