Title: Problematika mezinárodních únosů dětí rodiči
Other Titles: Questions of International Parental Child Abduction
Authors: Formánková, Kristina
Advisor: Růžička, Květoslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8192
Keywords: mezinárodní únosy dětí rodiči;právo péče o dítě;místo obvyklého bydliště;uznávání a výkon cizích rozhodnutí;mediace;ústřední orgán;styčný soudce;mirror orders;undertakings
Keywords in different language: international parental child abduction;custody rights;habitual residence;recognition and enforcement of decisions;mediation;central authority;liaison judge;mirror orders;undertakings
Abstract: Cílem této práce je analýza veškerých dostupných řešení v případě mezinárodních únosů dětí rodiči. Značná část práce je věnována stěžejnímu právnímu instrumentu snažícímu se vyrovnat s následky protiprávního přemístění či zadržení dítěte mimo místo jeho obvyklého bydliště, kterým je haagská Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Jejím hlavním cílem je co nejrychleji navracet dítě do místa jeho obvyklého bydliště, kde jsou orgány nejkompetentnější rozhodovat ve věci práva péče o dítě, a to z důvodu nejlepší znalosti daného sporu. Projevuje se zde princip blízkosti, princip nejlepších zájmů dítěte, princip rychlosti a konečně fakt, že nikdo nemůže těžit ze svého protiprávního jednání. Přednostně vůči haagské Úmluvě se v případě členských státu Evropské unie aplikuje Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, které reflektuje Úmluvu za současné specifikace některých ustanovení. Před tím však, než je zahájeno samotné řízení o navrácení dítěte (a to zpravidla za pomoci ústředních orgánů), klade Úmluva důraz na dosažení smírného vyřešení sporu. Tehdy je možné uplatnit mediaci, která může zabránit vyeskalování sporu mezi rodiči. Otázce samotného řízení se práce věnuje s ohledem na novelizaci občanského soudního řádu, kterou bylo zavedeno zvláštní řízení o navrácení v případě mezinárodních únosů dětí, díky kterému je možno nyní adekvátně reagovat na takovouto specifickou situaci. Dalším možným v této práci zmiňovaným východiskem, jak se domoci navrácení dítěte, je v případě existence opatření upravujícího poměry mezi rodiči a dětmi institut uznávání a výkonu rozhodnutí. Tehdy se uplatní mnohostranné úmluvy přijaté na půdě Haagské konference mezinárodního práva soukromého, nebo Rady Evropy, nebo při neexistenci těchto mnohostranných úmluv se aplikují smlouvy dvoustranné týkající se této problematiky. V závěru práce nastiňuje aspekty nejproblematičtější situace, kdy se mezi zainteresovanými státy nenachází žádný právní instrument, který by umožňoval domoci se navrácení dítěte.
Abstract in different language: This diploma thesis covers the topic of international parental child abduction, addressing illegal situations where one parent has removed a child from, or retained a child somewhere other than, his or her habitual residence, resulting in a breach of the second parent's custody rights and, more importantly, the rights of the abducted child. The goal of this thesis is to describe all aspects of, and possible solutions to, situations where children have been wrongfully removed or retained by a parent. Following the introduction and clarification of the term abduction, the thesis is divided into four main parts. The first part addresses the main legal instruments: the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction and the Council Regulation (EC), concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matters of matrimony and parental responsibility. The second part of the thesis is devoted to the Czech Code of Civil Procedure, addressing the above-mentioned legal instruments. The third part of the thesis, titled Recognition and Enforcement of the Decision, is devoted to this concept as another means of achieving the child's return. In this context, two multilateral legal instruments are mentioned: the Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children and the European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions Concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children, as well as additional bilateral agreements between the Czech Republic and other states. The fourth part addresses situations where no legal instruments are present between parties related to the conflict.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kristina_Formankova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Formankova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce670,14 kBAdobe PDFView/Open
Formankova - oponent.pdfPosudek oponenta práce163,23 kBAdobe PDFView/Open
Formankova 1.pdfPrůběh obhajoby práce768,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.