Název: Ekonomické aspekty uplatňování politiky ochrany životního prostředí v podniku
Další názvy: Economical aspects of the implementation of environmental policy in the company
Autoři: Kutnohorská, Petra
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Januška, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8493
Klíčová slova: těžba nerostných surovin;rekultivace;trvale udržitelný rozvoj
Klíčová slova v dalším jazyce: mining;recultivation;sustainable development
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na ekonomické aspekty uplatňování politiky ochrany ži-votního prostředí v podniku Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Cílem práce je charakterizovat problematiku životního prostředí a analyzovat nástroje politiky životního prostředí uplatňované v podniku. První část teoreticky uvádí do problematiky environmentálního managementu a envi-ronmentální politiky a charakterizuje podkrušnohorskou pánev. Další část představuje historii a předmět činnosti společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Násle-duje přehled těžebních oblastí a rekultivačních projektů v rámci podniku a jejich mož-nosti financování. Součástí další kapitoly je popis největšího rekultivačního projektu Medard. Poslední kapitola představuje návrh na přeměnu plochy XIII. etapy podkruš-nohorské výsypky na zemědělskou oblast pro pěstování biomasy. Výsledkem této bakalářské práce je zhodnocení návrhu na pěstební činnost zemědělské biomasy na ploše XIII. etapy výsypky pro bioplynovou stanici.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented work is focused on the economical aspects of policy implementation of envi-ronment in the company Sokolovská uhelná, a. s. The aim of this thesis is to characterize the environmental issues and analyze environmental policy instruments applied in the enterprise. The first part theoretically introduces the issue of environmental management, and envi-ronmental policy and characterizes podkrušnohorská dump. Next part introduces history and business of the Sokolovská uhelná company, followed by a survey of mining areas and recultivation projects within the company and their financing opportunities. The next chapter includes a description of the largest recultivation project Medard. The last chapter presents a suggestion how to transform the area XIII. period podkrušnohorská dump to the agricultural area for biomass production. The result of this bachelor thesis is to evaluate the suggestion for cultivation in agricul-tural biomass desktop XIII. period dump for biogas station.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_-_Kutnohorska_Petra.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kutnohorska v.pdfPosudek vedoucího práce547,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kutnohorska o.pdfPosudek oponenta práce890,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kutnohorska ob.pdfPrůběh obhajoby práce316,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8493

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.