Title: Lexicon a slovní zásoba
Other Titles: Lexicon and vocabulary
Authors: Deinechyna, Yevgeniia
Advisor: Horová, Helena
Referee: Koláříková, Dagmar
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8552
Keywords: lexikon;slovní zásoba;slovo;lexém;klasifikace a různorodost francouzského lexikonu;dialekt;sociolecty;neologismy;archaismy;vulgarismy
Keywords in different language: lexicon;vocabulary;word;lexeme;classification and diversity of French lexicon;dialect;sociolect;neologisms;archaisms;vulgarismes
Abstract: Cílem této bakalářské práce je představit lexikon a slovní zásobu. Skládá se ze dvou částí: teoretické a praktické. Práce obsahuje úvod, závěr a seznam použité literatury. V úvodu je uvedena aktuálnost tématu a cíl této práce, strukturu a použité zdroje. V teoretické části je vysvětleno pojetí lexikonu, slovní zásoby, slova, lexému a také různé typy slovníků. Tato část také zahrnuje a popisuje různorodost francouzského lexikonu. Cílem praktické části je uvést příklady k teoretické části a provést jejich analýzu. V závěru jsou uvedeny výsledky práce. Příloha obsahuje autentické dokumenty a jiné dokumenty vztahující se k textu této práce.
Abstract in different language: The aim of this work is to present the lexicon and vocabulary. It consists of two parts: theoretical and practical. The work contains an introduction, conclusion and bibliography. In the introduction, the relevance of the topic and purpose of this work, structure and resources used. In the theoretical section explains the concept lexicon, vocabulary, word, lexeme, and various types of dictionaries. This section also includes and describes the diversity of the French lexicon. The practical part is to illustrate the theoretical part and analyze them. In conclusion, the results of the work. Appendix contains authentic documents and other documents related to the text of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ievgeniia Deinechyna _le lexique et le vocabulaire.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
Deinechyna vedouci.PDFPosudek vedoucího práce635,72 kBAdobe PDFView/Open
Deinechyna_oponentPosudek oponenta práce1,26 MBUnknownView/Open
Deinechyna_obhajobaPrůběh obhajoby práce456,21 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.