Title: Stanovení hlavních parametrů ovlivňující přilnavost a odolnost povlaků žárových nástřiků vytvořených elektrickým obloukem
Other Titles: Determination of the main parameters influencing the adhesion and durability thermally sprayed coatings created by an electric arc
Authors: Líbal, Martin
Advisor: Kříž, Antonín
Kaška, Václav
Referee: Beneš, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8629
Keywords: renovace;žárové nástřiky;vlastnosti povlaků;zkouška přilnavosti;dry sand/rubber wheel test;opotřebení
Keywords in different language: renovation;thermal spraying;coating properties;adhesion test;dry sand/rubber wheel test;wear
Abstract: Cílem této diplomové práce je vyhodnotit tloušťky vrstev přídavných materiálů vytvořených elektrickým obloukem na zařízení OSU G30/4, které je ještě možné na strojní součásti nanášet, aniž by došlo ke snížení funkčnosti povlaků. V teoretické části jsou popsány nejčastěji používané renovační technologie, struktura a vlastnosti žárových nástřiků, metody vytváření povlaku žárovým nástřikem, technologický postup vytváření žárových nástřiků a druhy přídavných materiálů. V praktické části jsou nejvhodnějšími metodami hodnoceny tři typy přídavných materiálů o různých tloušťkách. Hodnocení adhezivní pevnosti se provedlo pomocí tahové zkoušky, odolnost proti opotřebení byla vyhodnocena metodou Dry Sand/Rubber Wheel test. Dále byla naměřena tvrdost vrstev, mikrotvrdost a pórovitost.
Abstract in different language: The aim of diploma thesis is to evaluate the thicknesses of the layers of additional materials created by an electric arc on the device OSU G30/4, which is still possible to apply on machine parts, without reducing the functionality of the coatings. In the theoretical part are describes the most commonly used renovation technology, structure and properties of thermally sprayed coatings, methods of creating thermal spraying, technological process of creating thermally sprayed coatings and types of additional materials. In the practical part, are the most appropriate methods evaluated three types of additional materials of different thicknesses. Evaluating of adhesive strength was performed using tensile test, the wear resistance was evaluated by Dry Sand/Rubber Wheel test. Furthermore, was measured the hardness of layers, microhardness and porosity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_LIBAL MARTIN.pdfPlný text práce5,01 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Libal.tifPosudek vedoucího práce109,77 kBTIFFView/Open
OP_Libal.tifPosudek oponenta práce301,11 kBTIFFView/Open
Prubeh_Libal.tifPrůběh obhajoby práce69,07 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.