Title: Interaktivní výuka na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Interactive education at primary school
Authors: Maur, Martin
Advisor: Krotký, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8946
Keywords: 1. stupeň základní školy;interaktivní výuka;multimediální výuka;interaktivní tabule
Keywords in different language: primary school;1st grade interactive education;multimedia education;interactive whiteboards
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá interaktivní výukou na 1. stupni ZŠ a jejími prvky a pomůckami na realizaci této výuky. V teoretické části se práce věnuje popsání základní prvků a možností, které souvisejí s interaktivní nebo multimediální výukou. Věnuje se multimediální, hypertextovým a hyper mediálním pomůckám. Shrnuje didaktické zásady, které jsou v popředí při tvorbě multimediálních prezentací. V jedné části textu je pojednání o interaktivních tabulích, kde autor rozporuje dříve uvedené výhody a nevýhody použití. Dále se teoretická část zaobírá prvky rozšiřující interaktivní výuku, konkrétně zde popisuje podlahový programovatelný robot a příklady činností s ním. V závěru práce nalezneme několik příkladů činností využití interaktivní tabule při výuce českém jazyka, matematiky a přírodovědy, které byly ověřeny v praxi.
Abstract in different language: The topic of this thesis is an interactive teaching and its elements and tools for realization at the first stage of primary school. The theoretical part deals with the description of the basic elements and possibilities that are related to interactive and multimedia teaching. The thesis describes multimedia, hypertext and hypermedia tools. It summarizes the teaching principles which are main at the forefront of creating of multimedia presentations. There is a part of the text, where is mentioned some advantages and disadvantages of using interactive whiteboards. Furthermore, the theoretical part deals with elements extending interactive teaching, specifically describes a programmable floor robot and examples of activities with it. In conclusion, there are a few examples of the use of interactive whiteboards in teaching of Czech language, mathematics and science, which has been verified in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MartinMaur_DiplomovaPrace.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
DP - Hodnoceni_vedouciho_Maur.pdfPosudek vedoucího práce53,25 kBAdobe PDFView/Open
DP pos. MaurIMG.pdfPosudek oponenta práce681,64 kBAdobe PDFView/Open
Maur - prot..pdfPrůběh obhajoby práce38,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.