Title: Česko-německé interkulturní vztahy a jejich vyobrazení v díle ( v pohádkách) Jindřicha Šimona Baara
Other Titles: Czech-German intercultural relations and their image in the works of Jindrich Simon Baar
Authors: Žandová, Kristýna
Advisor: Krbůšková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9040
Keywords: interkulturní vztahy;interkulturalita;interkulturní učení;stereotyp;předsudky;Němci;Češi;Jindřich Šimon Baar
Keywords in different language: intercultural relations;interculturality;intercultural learning;stereotypes;prejudices;Germans;Czechs;Jindřich Šimon Baar
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá interkulturními vztahy mezi Němci a Čechy, stereotypy a předsudky mezi oběma národy a odrazem německo-českých vztahů v pohádce Jindřicha Šimona Baara. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou vysvětleny a popsány pojmy jako interkulturalita, interkulturní komunikace nebo interkulturní učení. Dále jsou popsány vztahy mezi Němci a Čechy a vše, co s tím souvisí. K tomu patří kapitola o stereotypech a předsudcích. Dále je představen život a dílo spisovatele Jindřicha Šimona Baara. Bakalářská práce se zabývá pohádkou tohoto spisovatele, takže bylo také nutné definovat žánr pohádka. Potom je představena a analyzována pohádka Jak dal sedlák študýrovat vola. Empirický výzkum je druhá část bakalářské práce. Je uskutečněn prostřednictvím dotazníků. Nejprve je stanoven cíl bádání a popsána použitá metoda. Poté následuje stanovení hypotéz a ty jsou prostřednictvím odpovědí respondentů potvrzeny nebo vyvráceny.
Abstract in different language: The bachelor thesis investigates intercultural relations between Germans and Czechs, stereotypes and prejudices against both nations; and reflection of German-Czech relationship in a fairy-tale by Jindřich Šimon Baar. The thesis itself is divided into two parts. The theoretical part explains the terms interculturality, intercultural communication and intercultural learning. Then it describes everything related to German-Czech interrelationship including a chapter about stereotypes and prejudices. The next chapter introduces the life and work of a famous Czech author Jindřich Šimon Baar. Since the analysis examines a fairy-tale How A Farmer Sent His Ox to Schools, it was necessary to explain the genre fairy-tale. The second part, an empirical research, was realized through questionnaires. Firstly, the aim of the research was defined and the used method was described. Secondly, the hypotheses were established and afterwards verified or falsified by the respondents answers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zandova.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
zandova_vp.pdfPosudek vedoucího práce312,7 kBAdobe PDFView/Open
zandova_op.pdfPosudek oponenta práce430,41 kBAdobe PDFView/Open
zandova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce140,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.