Title: Srovnání výkladu gramatiky na gymnáziu a na střední odborné škole
Other Titles: Comparison of the grammar interpretation at the grammar school and at the secondary school
Authors: Doležalová, Eva
Advisor: Krbůšková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9054
Keywords: gramatika;didaktické metody a postupy;státní maturita z německého jazyka;výuka DaF;hospitace;testování
Keywords in different language: grammar;didactic methods and forms;state GCSE exam of German language;teaching DaF;observation;testing
Abstract: Bakalářská práce s názvem ?Srovnání výkladu gramatiky na gymnáziu a na střední odborné škole? zkoumá výklad gramatiky s využitím rozlišných metod a forem práce na středních školách a na gymnáziu. Zároveň přináší stručný přehled o jazykové situaci na školách a zaměřuje se na odlišný přístup učitelů na obou typech školy. Cílem je porovnat tyto didaktické metody ve výuce německého jazyka a přinést stručný přehled o postavení a stavu němčiny mezi ostatními maturitními předměty. V teoretické části je popsána nedílná součást lingvistiky ? gramatika. Dále popisuje různé postupy a metody ve výuce cizího jazyka, zkoumá prostředky a možnosti, jak gramatiku vyučovat a jakými formami je do hodin německého jazyka začlenit. Z provedených hospitací, gramatických testů a dotazníků vycházím v praktické části, ve které stanovuji základní hypotézy a předpoklady, které následně pomocí náslechové praxe a testování žáků vyhodnocuji a potvrzuji.
Abstract in different language: A bachelor's thesis called "Srovnání výkladu gramatiky na gymnáziu a na střední škole" examines the interpretation of a grammar and exploits various methods and forms of work used in high schools and grammar schools. The thesis also brings a briefly summary about the language situation in schools and the thesis is focused on different attitude of teachers. The purpose is to compare these didactic methods used in teaching of the German language and shows a briefly summary about a status of the German language compared to the other graduation subjects. In the theoretical part of the thesis is described the grammar which is a part of the linguistics. It also describes various methods in teaching of the foreign language. It examines the resources and the different approaches how to teach the grammar and how to these approaches integrate into the lessons. In the practical part are used the observations, the grammar tests and the questionnaire which was made before. In this part the basic hypotheses and the assumptions are determined. These basic hypotheses and the assumptions are consequently evaluated and confirmed using the classroom observation and using the testing of the students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BACHEROLARBEIT.pdfPlný text práce7,23 MBAdobe PDFView/Open
dolezalova_vp.pdfPosudek vedoucího práce267,3 kBAdobe PDFView/Open
dolezalova_op.pdfPosudek oponenta práce469,16 kBAdobe PDFView/Open
dolezalova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce104,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9054

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.