Title: Živé organismy pod vlivem elektromagnetického pole nadzemních vedení
Other Titles: The influence of electromagnetic field of overhead lines on living organisms
Authors: Černá, Kateřina
Advisor: Šroubová, Lenka
Referee: Štekl, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9445
Keywords: elektromagnetická kompatibilita;biologické účinky elektromagnetického pole;stožár venkovního vedení;magnetické pole v okolí venkovních vedení;elektrické pole v okolí venkovních vedení
Keywords in different language: electromagnetic compatibility;biological effects of electromagnetic fields;transmission tower;the magnetic field in the vicinity of overhead lines;the electric field in the vicinity of overhead lines
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem elektromagnetického pole venkovních vedení na živé organismy. Ve své práci jsem pomocí programu Agros2D namodelovala elektromagnetické pole v blízkosti stožáru pro napětí 110 kV a pro stožár pro napětí 400 kV. Výsledné hodnoty jsem porovnala s maximálními dovolenými hodnotami uvedenými v nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Abstract in different language: This Bachelor´s thesis deals with the influence of the electromagnetic field of overhead lines on living organisms. In my work I used Agros2D to model electromagnetic fields near the transmission tower for voltages of 110 kV and for voltages of 400 kV. The resulting values were compared with the maximum permissible values specified in Government Regulation No. 1/2008 Coll., On health protection against non-ionizing radiation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cerna_BP_2013.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
053622_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,23 kBAdobe PDFView/Open
053622_oponent.pdfPosudek oponenta práce435,02 kBAdobe PDFView/Open
053622_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce223,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.