Title: Urbanistický rozvoj lokality Plzeň - Bory (v první polovině 20. století)
Other Titles: Urban development of the district Pilsen - Bory (in the first half of the 20th century)
Authors: Zeman, Jan
Advisor: Mušková, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9612
Keywords: architektura;Plzeň;Bory;urbanismus;historie;20. století;jižní předměstí;funkcionalismus;kubismus
Keywords in different language: architecture;Pilsen;Bory;urbanism;history;20th century;southern suburbs;functionalism;cubism
Abstract: Ve své práci jsem se zaměřoval na urbanismus a na rozvoj nově vznikajícího předměstí. Podchytit celkový vývoj vzniku těch stovek budov, které se na Borech nalézají se ukázalo být jako poměrně složitý úkol. Nástin, jak by se to dalo udělat, jsem vytvořil v kapitolách věnujících se budovám v zahradní čtvrti ?V Bezovce?, v Majerově ulici a dvojici předměstských nádraží. Bohužel současná legislativa nenahrává badateli v případě takového složení. Už jenom ten samotný fakt, že stavebně správní archivní složky nejsou nijak uspořádány je poněkud zarážející. A to, že se můžou ztratit jejich části, nebo dokonce celé složky je doslova tristní. Nemůžeme se potom divit, že odporná veřejnost naráží na nedostatek kvalitní literatury k tématu. Všeobecně můžeme říci, že rozdíl oproti dnešku je v přístupu k architektuře. Dnes je většině lidí vlastně jedno, jak bude dům vypadat, či zda se v něm bude dobře bydlet. Ač jsme technicky daleko víc pokročili oproti naším předkům, nemyslím si že by to bylo úplně kuprospěchu. Města, která jsme si zbudovali, se v podstatě už otočila proti jejich tvůrcům. Dnešní město je pro člověka v podstatě nebezpečné. Zeleň je vytlačena někam na jeho okraje. Všechny popisované vilky byly plánovány se zahradou, tak aby jejich obyvatelé mohli svůj domov užívat i k odpočinku. Bytové domy byly stavěné do bloků, uvnitř kterých platil zákaz zastavovat vnitrobloky. Dnes architekt plánuje bytový dům tak, aby se do obývacího pokoje vešla plochá televize na stěnu. Z Bor se v první polovině dvacátého století stává vlastně město ve městě. Má vlastní kvalitní infrastrukturu, kterou jí zajišťuje tramvajová linka a dvojice železničních tras. Má výstavní bulvár, podle kterého jsou umístěné nejdůležitější instituce a přenádherně zdobené domy, které zároveň svým obyvatelům slouží jako domovy. Je zde zajištěno i školství a zdravotnictví. Ať už k procházkám, nebo jako bydlení pro náročnější, je zde vilová část s poetickým názvem V Bezovce. To vše doplňuje dvojice náměstí s parkovou úpravou a také rozhlehlý Borský park. Jediné co zde není je kulturní zařízení, za tím musí jeho obyvatelé do centra Plzně. A také tu nenajdeme žádné velké továrny. Bory jsou v této době čtvrtí obytnou. Z hlediska dějin architektury zde najdeme v nejhojnějším zastoupení představitele všech ?neo-ismů?. Snad jen neogotika zde není nijak výrazně zastoupena, ikdyž jednu vilku s neogotickými prvky bychom ?V Bezovce? našli. Díky osvíceným investorům zde naštěstí najdeme i modernější stavby. Jako třeba kubistické nádraží, nebo funkcionalistický, možná až puristický ústav pro zmrzačené. Samostatnou kapitolou jsou potom vily muzejníka Lábka a architekta Chvojky, které svými architektonickými kvalitami překračují hranice Jižního předměstí. A troufnu si napsat, že dokonce i Plzně.
Abstract in different language: In my work I focused on urban planning and development of emerging suburbs. Capture the overall development of these hundreds buildings which are found on Bory, they turned out to be ether complicated task. An outline of how it could be done I created in chapters dedicated to the buildings in the garden district ?V Bezovce?, in Majerová street and two suburban stations. Unfortunately, the current legislative is not helpful for the researcher in the event of such a composition. Only just that fact, that administrative building and archive folders are not arranged, that is somewhat startling. And the fact that they can lose part or even the whole foyer is literally dismal. We cannot wonder then that professional community is faced in front of the lack of quality literature on some topic. In general we can say that the difference between then and now is in the approach to architecture. Today, most people actually does not care how the house will look like, or whether it will be good to live. Although we are technically far more progress compared to our ancestors, I do not think it would be quite benefit. Cities that we had built in essence are already turned against their creators. Today the town is basically dangerous. Greenery is pushed somewhere on the edges. All described villas with gardens were planned so that their residents can enjoy their home and relaxation. Apartment buildings were built in blocks and inside of which was banned build courtyard. Today architect plans residential house in order to fit in the living room flat screen TV on the wall. Bory, in the first half of twentieth century, became actually town in town. It has its own quality infrastructure which secures tram line and a pair of railway tracks. It has exhibition avenue where are placed the most important institutions and colossal decorated houses, which are already used as a homes. There is also provided education and health. Great place for walking or for demanding people there is a residential area with a poetic name ?V Bezovce?. Only one thing which is missing is a cultural institution and that is why residents have to go to the centre of Pilsen. In Bory we do not find any large factories. In this time it is living quarter. In terms of the history of architecture there are found in the most abundant representatives of all ?neo-isms?. Perhaps the only neo-gothic there is no significant presence, although one villa with neo-gothic elements we can find ?V Bezovce?. Thanks enlightened investors fortunately we find more modern buildings. There is cubist station or functionalist maybe purist institute for crippled. A separate chapter is about villas of museologists Lámek and architect Chvojka, which its architectural qualities beyond the boundaries of the Southern suburb. And I dare to write that even Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zeman jan2.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Zeman V.pdfPosudek vedoucího práce122,59 kBAdobe PDFView/Open
Zeman O.pdfPosudek oponenta práce86,07 kBAdobe PDFView/Open
Zeman P.pdfPrůběh obhajoby práce45,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.