Title: Křesťanství v římském impériu - od pronásledování ke státnímu náboženství
Other Titles: Christianity in the Roman empire - from the persecution to the established religion
Authors: Horká, Jana
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9703
Keywords: Římské impérium;pronásledování křesťanů;náboženství;vznik křesťanství;šíření křesťanství;církevní otcové;idea mučednictví;křesťanství;církev;římští císaři;edikt milánský;Římané
Keywords in different language: Roman empire;persecution of christians;religion;genesis of christianity;spread of christianity;church fathers;idea of martyrdom;christianity;church;emperors of Rome;edict of Milan;Romans
Abstract: Cílem práce bylo popsat situaci křesťanů v římském impériu v průběhu prvních století. Pokusila jsem se zmapovat jednotlivé období pronásledování křesťanů. Vycházela jsem z mnoha dokumentů, zvláště z primárních zdrojů. Zrození křesťanství a jeho počátky není jednoduché popsat, protože neexistuje dostatek informací.Mnoho událostí té doby je posuzováno s určitým stereotypem, ale pravda je jiná. Není jisté, proč byli křesťané pronásledováni, podle kterých zákonů byli souzeni, kolik bylo obětí perzekucí. Jisté je, že církev přežila a zesílila navzdory těžkým časům.
Abstract in different language: The aim of my diploma´s thesis was to describe the situation of Christians of Roman empire in the course of the first centuries. I tried to map the particular period of persecution of Christians. I draw from many documents, especially from primary sources. The genesis of Christianity and its beginning isn´t easy to describe, because we haven´t many informations. Many of affairs of that time is received monotonous, but the true is show to be different. We don´t know exactly why the Christians were persecuted, which law allowed to punish them, how many victims died. But we know that the church survived and forced despite of the hard times.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jana_Horka_final version.pdfPlný text práce562,63 kBAdobe PDFView/Open
Horka_Demjancukova.docPosudek vedoucího práce51 kBMicrosoft WordView/Open
DP - oponent Neupauer - Horka.docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordView/Open
Horka_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce419,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.