Title: Reprezentace motivu smrti v alžbětinském dramatu
Other Titles: Representation of Theme of Death in Elizabethan Drama
Authors: Václavíková, Eliška
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Blahutková, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9733
Keywords: William Shakespeare;Christopher Marlowe;Thomas Kyd;John Webster;Robert Green;smrt;alžbětinské drama;alžbětinská Anglie;křesťanství;renesance
Keywords in different language: William Shakespeare;Christopher Marlowe;Thomas Kyd;John Webster;Robert Green;death;elizabethan drama;elizabethan England;christianity;renaissance
Abstract: Diplomová práce se zabývá reprezentací motivu smrti v alžbětinském dramatu v kontextu renesanční reflexe smrti. Její první část byla věnována sociokulturnímu pozadí alžbětinské doby, jelikož do značné míry ovlivňovalo analyzovaná dramata. Další část se týkala interpretace motivů smrti, jimiž jsou motiv pomsty, zachování cti, mocenských ambic, žárlivosti, mravního ponaučení, trestu a motiv smrti plynoucí z lásky. V neposlední řadě se objevily i úvahy o smyslu života, jelikož sebevražda je další z pohnutek ke smrti analyzovaných v této práci. Poté následovala komparace a typologizace uvedených motivů smrti. Navíc byly zmíněné motivy konfrontovány s renesanční reflexí smrti, tj. Baconovými a Montaignovými esejemi. Hlavním cílem práce bylo tedy vysledování podobností a odlišností mezi analyzovanými motivy smrti, následně jejich typologizace.
Abstract in different language: This thesis deals with the representation of theme of death in Elizabethan drama in the context of Renaissance reflection of death. The first part was devoted to socio-cultural background of Elizabethan times, because to a large extent influenced analyzed dramas. Another part concerned the interpretation of themes of death, which are the motive for revenge, honor, power of ambition, jealousy, moral lesson, punishment and theme of death from love. Finally, there were reflections on the meaning of life, because suicide is another motive for death analyzed in this work. This was followed by comparison and typology of the themes of death. Moreover, the mentioned motives were confronted with Renaissance reflection of death, it?s Bacon?s and Montaigne?s essays. The main aim of this work was discover by observation the similarities and differences between the analyzed motifs of death, followed by their typology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-vaclavikova.pdfPlný text práce892,13 kBAdobe PDFView/Open
Vaclavikova posudek DP vedouci.rtfPosudek vedoucího práce1,49 MBRTFView/Open
Vaclavikova_Blahutkova.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFView/Open
Vaclavikova_Eliska.pdfPrůběh obhajoby práce474,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.