Title: Povědomí veřejnosti o prevenci kolorektálního karcinomu
Other Titles: Public Awareness of Prevention of Colorectal Cancer
Authors: Táborská, Simona
Advisor: Boudová, Simona
Referee: Layerová, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9921
Keywords: prevence;kolorektální karcinom;rakovina;rizikové faktory;screening;TOKS
Keywords in different language: prevention;colorectal cancer;tumor;risk factors;screening;FOBT
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou kolorektálního karcinomu. Cílem mé práce je zjistit úroveň informovanosti veřejnosti o prevenci tohoto zhoubného onemocnění. V teoretické části práce se věnuji anatomií a fyziologií tlustého střeva a konečníku, epidemiologii kolorektálního karcinomu, rizikovým faktorům, symptomatologii, screeningovému programu, prevenci, diagnostice a léčbě nádorů tlustého střeva a konečníku a v neposlední řadě se zde zmiňuji o výživě onkologicky nemocných a o stomiích. V praktické části prostřednictvím kvantitativního výzkumu zkoumám úroveň znalostí respondentů o rizikových faktorech a screeningových vyšetření kolorektálního karcinomu. Výstupem z mé práce je edukační materiál, který má napomoci zlepšit informovanost o tomto zhoubném onemocnění.
Abstract in different language: My bachelor thesis is concerned with questions of colorectal cancer. The main objectiv of this thesis is to determine the level of public awareness about the prevention of this malignant disease. In the theoretical part I devote to anatomy and physiology of colon, epidemiology of colorectal cancer, risk factors, symptomatology, screening program, prevention, diagnosis and treatment of tumors of the colon and rectum and I also mention the diet of patients and stomas. In the practical part I investigate through quantitative research the respondents? level of knowledge about risk factors and screening for colorectal cancer. The result of my thesis is an educational material to help improve awareness about this malignant disease.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP2_port.pdfPlný text práce8,36 MBAdobe PDFView/Open
Taborska_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce78,92 kBAdobe PDFView/Open
Taborska_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce73,59 kBAdobe PDFView/Open
Taborska_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce413,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.