Title: Zásobovací logistika
Other Titles: Logistic chain in supply
Authors: Hůrka, Jaroslav
Advisor: Divišová, Pavla
Referee: Plevný, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10031
Keywords: logistika;skladování;doprava;zásoba;náklady;řízení dodavatelského řetězce
Keywords in different language: logistics;storage;transportation;supply;costs;supply chain management
Abstract: Téma zásobovací logistika bylo vybráno, protože správně fungující činnosti v zásobování mohou výrazně snížit celkové náklady na produkci výrobku a tím podpořit konkurenceschopnost podniku. Cílem bakalářské práce je vysvětlit fungování základních procesů v zásobovací logistice na konkrétním podniku. V podniku AGC Flat Glass Czech a.s. budou na základě získaných znalostí prozkoumány pracovní postupy firmy od nákupu po skladování materiálu. Na základě získaných informací budou jednotlivé postupy zhodnoceny a budou navrhnuta případná zlepšení. Základním předpokladem je, že velké podniky snižují své náklady na úkor dodavatelů. Konkrétně je tato práce zaměřena na postupy, které ovlivňují logistické veličiny zákazníka a dodavatele. Práce se skládá ze dvou částí. První z nich je teoretická část, ve které je čtenář stručně seznámen s vývojem logistiky, jejími cíli a jednotlivými články v logistickém řetězci. Další podstatnou kapitolou je základní rozdělení logistiky dle hlavních činností, na kterou navazuje popis jednotlivých činností v zásobování. Podrobně jsou popsány základní faktory ovlivňující výběr dodavatelů, metody hodnocení dodavatelů, zásoby, metody zásobování a další. Druhá část je praktická, ve které jsou aplikovány jednotlivé poznatky, které byly popsány v teoretické části. Příkladný podnik je podnik AGC, která je nejprve představena z hlediska předmětu podnikání. Následně jsou jednotlivé logistické postupy analyzovány a k závěru práce zhodnoceny.
Abstract in different language: I have chosen Logistics chain in supply as a theme of my thesis because successful operations in supply could sharply decrease production costs. This could consequently support competitiveness of the company. The aim of this thesis is to explain running of basic processes in supplying logistics. Some working steps from purchasing, over warehousing of materials till induced costs will be analysed on the basis of gained information in the company AGC Flat Glass Czech a.s. The fundamental theory concerns reduction of production costs by big enterprises at the expense of their suppliers. Concretely, the thesis is focused on processes influencing logistic variables of both, the customer and the supplier. This thesis comprises two parts. The first is a theoretical one where are development of logistics, its objects and single parts of supply chain briefly introduced to the reader. Next important chapter is about basic division of logistics in main activities. This is followed by description of particular operations in purchasing. Elementary factors which have an effect on the choice of suppliers, rating methods, inventories, manners of supplying etc. are pictured in detail. The second part is a practical one where the theory is applied to a company AGC in Teplice which is first introduced from the point of view of the entrepreneurship. Then the particular logistic procedures are analysed and at the end evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaroslav Hurka BP zasobovaci logistika.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Hurka - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce605,71 kBAdobe PDFView/Open
Hurka - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce901,49 kBAdobe PDFView/Open
Hurka - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce247,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.