Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValentová, Vendulka
dc.contributor.authorVlčková, Barbora
dc.contributor.refereeAdamová, Karolina
dc.date.accepted2013-05-02
dc.date.accessioned2014-02-06T13:01:57Z
dc.date.available2012-03-14cs
dc.date.available2014-02-06T13:01:57Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier50248
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10398
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce je na základě komparace organizace soudnictví za 1. ČSR a organizace v dnešní době do jisté míry porovnat odlišnosti v obou obdobích. Zejména jsem se soustředila na komparaci ústavního soudnictví. V úvodní kapitole se stručně věnuji postavení soudnictví ve státní moci, přestože je práce především právně-historická, neměla bych teoretickou stránku nechat bez povšimnutí. Dále v práci nalezneme historii vzniku 1. ČSR a ČR, popis organizace soudnictví za 1. ČSR, kde se dozvídáme, že v letech 1918-1938 bylo základní rozdělení soudů ve třech skupinách. Řádné soudnictví, specializované a rozhodčí. Na rozdíl od období první republiky v současné době nemáme takové rozdělení. Pouze se můžeme setkat s označením obecné a zvláštní soudnictví. Ve své práci se také věnuji Nejvyššímu správnímu soudu, porovnání dříve a nyní.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsoudnictvícs
dc.subjectsoudycs
dc.subjectústavní soudcs
dc.subjectprvní republikacs
dc.subjectČeská republikacs
dc.titleKomparace organizace soudnictví za první ČSR a organizace soudnictví v dnešní doběcs
dc.title.alternativeComparison of the judicial organization of the first Czechoslovak Republic and the administration of justice todayen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe aim of my thesis is based on the comparison of the organization of the judiciary for the 1st Czechoslovakia and organizations today, to some extent, to compare differences in both periods. In particular, I focused on a comparison of constitutional justice. In the introductory chapter briefly pay attention to the position of the judiciary in the state power, even though the work is mostly legal-historical, theoretical page would not let go unnoticed. Further work can be found in the history of the first Czechoslovakia and the Czech Republic, a description of the organization of the judiciary for the 1st Czechoslovakia, where we learn that in 1918-1938 the basic division of the courts in the three groups. Proper judicial and arbitration specialist. Unlike the first republic currently have a distribution. Only we can meet with the designation of general and special courts. In my work I deal also with the Supreme Administrative Court, comparing then and now.en
dc.subject.translatedjudiciaryen
dc.subject.translatedcourtsen
dc.subject.translatedconstitutional Courten
dc.subject.translatedfirst republicen
dc.subject.translatedCzech republicen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_VLCKOVA.pdfPlný text práce451,06 kBAdobe PDFView/Open
BP - Vlckova.pdfPosudek vedoucího práce62,17 kBAdobe PDFView/Open
OP - Vlckova.pdfPosudek oponenta práce37,57 kBAdobe PDFView/Open
PR - Vlckova.pdfPrůběh obhajoby práce43,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10398

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.