Title: Řízení DC-DC konvertoru
Other Titles: Control of DC-DC Converter
Authors: Langmajer, Martin
Advisor: Schlegel, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10439
Keywords: DC/DC konvertor;napěťový měnič;hybridní systém;klouzavý režim;ekvivalentní řízení;nelineární řízení;MATLAB;Simulink;matematický model
Keywords in different language: DC/DC converter;hybrid system;sliding mode;equivalent control;nonlinear control;MATLAB;Simulink;mathematical model
Abstract: Bakalářská práce se zabývá řízením DC-DC konvertorů. Jejím cílem je vytvořit matematický model DC-DC konvertoru a ověřit výhody použití regulace s klouzavým režimem. Práce popisuje základní typy DC-DC konvertorů. Typ buck-boost je modelován a použit k simulaci řízení. Dále práce navrhuje vhodné řízení pomocí klouzavého režimu, popisuje jeho výhody, nevýhody a implementuje ho na navržený DC-DC konvertor. Matematické modely i algoritmy řízení jsou implementovány v programovém prostředí MATLAB/Simulink.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the control of DC-DC converters. Objective of this thesis is create a mathematical model of DC-DC converter and verify advantages of using sliding mode control. Thesis describes the basic kinds of DC-DC power converters. Buck-boost DC-DC converter is modeled and used to simulate the control. In the next part appropriate sliding mode control is proposed, there is describe advantages, disadvantages of sliding mode control and controller is implemented to converter. The mathematical models and control algorithms were implemented in the MATLAB/Simulink software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP finalni 2.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
langmajer-v.pdfPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
langmajer-p.pdfPrůběh obhajoby práce915,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.