Title: Životní spokojenost učitele ZŠ v souvislosti s psychosomatickými problémy
Other Titles: Satisfaction in Primary teacher's life in relation of psychosomatic problems
Authors: Kolářová, Lucie
Advisor: Szachtová, Alena
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12029
Keywords: psychosomatika;syndrom vyhoření;životní spokojenost;klíčové dovednosti;duševní hygiena;relaxace a meditace
Keywords in different language: psychosomatics;burnout;life satisfaction;key skills;mental hygiene;relaxation and meditation
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo přiblížit téma životní spokojenosti učitelů základních škol. V teoretické části se práce zabývá duševní hygienou a jejími pravidly, které je třeba dodržovat k navození duševní rovnováhy. Dodržováním těchto pravidel můžeme také omezit výskyt psychosomatických onemocnění. Dále se v teoretické části rozebírá syndrom vyhoření, který se v dnešní době vyskytuje stále více a je zde popsáno, jak jeho výskytu předcházet. Klíčové dovednosti učitele a relaxace spolu s meditačními cvičeními jsou také součástí teoretické části práce. V praktické části se pak pomocí metody sběru dat dotazováním zabýváme hodnocením životní spokojenosti učitelů na základních školách. V závěru práce nechybí zhodnocení výsledků výzkumu.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis was to introduce the topic of life satisfaction of elementary school teachers. The theoretical part deals with the mental hygiene and its rules that must be followed to induce mental balance. By following these rules the incidence of psychosomatic illness can be reduced. In the next section of the theoretical part the burnout syndrom which is nowadays more and more present is described together with how to prevent its occurrence. Key skills of teachers and exercises for relaxation along with meditation are also included in the theoretical part. The practical part of this diploma thesis is using method of data collection by questionaire focused on assessment of life satisfaction of teachers in primary schools. Results of research part are discussed in last part of this work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Lucie Kolarova.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Kolarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,11 kBAdobe PDFView/Open
Kolarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce374,54 kBAdobe PDFView/Open
Kolarova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce100,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.