Title: Analýza tržních podílů mobilních operátorů v ČR s využitím sw Mathematica
Other Titles: Market shares analysis of mobile services providers in the Czech Republic using sw Mathematica
Authors: Rádl, Ota
Advisor: Lukáš, Ladislav
Referee: Gangur, Mikuláš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12675
Keywords: tržní podíl;mobilní operátor;stochastické procesy;Markovův řetězec;marketing;Wolfram Mathematica;Česká republika
Keywords in different language: market share;mobile operator;stochastic processes;Markov chain;marketing;Wolfram Mathematica;Czech republic
Abstract: Prezentovaná diplomová práce se zabývá problematikou tržních podílů mobilních operátorů v České republice s využitím softwaru Mathematica. Trh je modelován pomocí Markovových řetězců. V teoretické části jsou úvodem rozebrány stochastické procesy s důraznějším zaměřením na Markovovy řetězce. Dále je nastíněna metoda převodu dostupných dat do formy vyžadované pro Markovovův model. Další kapitola teoretické části je také nastínění problematiky tržní segmentace a přehled současných majoritních mobilních operátorů v ČR. Součástí je samozřejmě stručné představení softwaru Mathematica. V praktické části jsou využita dostupná data Českého statistického úřadu a data, které uveřejňují mobilní operátoři. Z těchto dat jsou vyvedeny varianty s ohledem na různě pravděpodobné změny na trhu a následně je proveden jejich propočet spolu s vizualizací v softwaru Mathematica. Cílem práce je pomocí dat o současném stavu trhu vyvodit možné varianty budoucího rozložení tržních pozic mobilních operátorů v ČR a posouzení využitelnosti aparátu Markovových řetězců v problematice loajality a získávání zákazníků. Závěr práce obsahuje porovnání a vyhodnocení výsledků spolu s doporučením pro další výzkum.
Abstract in different language: Presented diploma thesis deals with the issue of market shares of mobile services providers in the Czech Republic using software Mathematica. The market is modeled using Markov chains. In the theoretical part there are introduced stochastic processes with a focus on Markov chains. Furthermore, it outlines the conversion metod of available data into a form required for the Markov model. Another theoretical chapter also outlines the issue of market segmentation and overview of the current majority of mobile services providers in Czech Republic. Also there is included a brief introduction of the software Mathematica. The pratical part uses available data from ČSÚ and data published by mobile services providers. These data are brought to variations with respect to different probable changes in the market. Variations are calculated along with visualization in software Mathematica. The goal is to use data of the current state on the market in order to deduce various future distribution of market positions of mobile services providers in the Czech Republic and additional goal is assessment of usability of Markov chains in study of brand loyalty and attracting customers. Finally, the thesis contains a comparison and evaluation of the results along with recommendations for further research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dp1405_RadlO_K12N0204P.pdfPlný text práce9,67 MBAdobe PDFView/Open
radl - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce152,62 kBAdobe PDFView/Open
radl - oponent.pdfPosudek oponenta práce71,92 kBAdobe PDFView/Open
Radl prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce170,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.