Title: Nesporná řízení ve světle nové právní úpravy platné od roku 2014
Other Titles: Non-contentious proceedings in the light of the new legislation in force since 2014
Authors: Rabanová, Marie
Advisor: Wipplingerová, Miloslava
Referee: Ungr, Miloslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12856
Keywords: nesporné řízení;zákon o zvláštních řízeních soudních;zástava;umoření;účastnický cenný papír;osvojení;svéprávnost;nezvěstnost;zásah do integrity;detenční řízení;svěřenský fond;podpůrná opatření;rodičovství;manželství;úschova;kapitálový trh;domácí násilí;opatrovnictví;partnerství
Keywords in different language: non-contentious proceedings;act about special judicial proceedings;pawn;amortization;equity security;adoption;legal capacity;missing-person;interference to integrity;detention proceedings;trust fund;supportive measures;parenting;marriage;custody;capital market;domestic violence;guardianship;partnerships
Abstract: Diplomová práce pojednává o nesporných řízeních dle právní úpravy platné od 1.1.2014, tedy především na základě zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Cílem práce je komplexně popsat nesporná řízení z procesněprávního i hmotněprávního hlediska. V práci je vysvětlen pojem nesporného řízení a to především na základě teorií uznávaných autorů o rozlišení sporného a nesporného řízení. Dále je zpracována obecná úprava platná pro všechny typy nesporných řízení se zaměřením na vybrané nové instituty, jako např. tzv. jiný soudní rok. Nejrozsáhlejší kapitola pojednává o jednotlivých druzích nesporných řízení a to jak po procesní, tak po hmotněprávní stránce. V závěru je především zhodnocen důvod a účel přijetí zákona o zvláštních řízeních soudních a užití nové úpravy v praxi.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the non-contentious proceedings according to the legislation in force since 1st January, 2014, primarily on the basis of Act No. 292/2013 Coll., about special judicial proceedings. The goal is to comprehensively describe non-contentious proceedings of the procedural-law and substantive-law aspects. In the thesis is explained the concept of non-contentious proceedings, mainly based on the theories of acclaimed authors about the distinction between the contentious and non-contentious proceedings. Further is described the general legislation applicable to all types of non-contentious proceedings, focusing on selected new institutes, such as so called different judicial year. The following chapter deals with the various types of non-contentious proceedings, both from the procedural and the substantive point of view. In conclusion, it is mainly assessed the reason and purpose of the adoption of the Act about special judicial proceedings and the use of new legislation in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesporne rizeni.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Rabanova.pdfPosudek vedoucího práce708,66 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Rabanova.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Rabanova.pdfPrůběh obhajoby práce257,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12856

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.