Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUngr, Miloslav
dc.contributor.authorSvobodová, Ivana
dc.contributor.refereeHromada, Miroslav
dc.date.accepted2014-05-27
dc.date.accessioned2015-03-25T09:29:53Z
dc.date.available2013-02-07cs
dc.date.available2015-03-25T09:29:53Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier56790
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12857
dc.description.abstractDiplomová práce "Poučovací povinnost soudu v civilním řízení" je zaměřena na význam, rozsáhlost a důležitost poučovací povinnosti soudu v průběhu civilního procesu, jehož základním pramenem je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. S využitím právní teorie jsou vymezeny a charakterizovány pojmy poučovací povinnost a civilní řízení, na které navazuje popis forem poučení a rozbor obsahu poučovací povinnosti. Dále je provedena analýza současné právní úpravy poučovací povinnosti v civilním řízení a snaha o zhodnocení vlivu poučovací povinnosti na průběh a na výsledek řízení, se zaměřením na popis jednotlivých druhů poučovací povinnosti upravených v občanském soudním řádu, na jejich současnou právní úpravu, jejich specifické rysy a na jejich vzájemný vztah.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzvláštní poučovací povinnostcs
dc.subjecthmotněprávní poučovací povinnostcs
dc.subjectaplikace poučovací povinnostics
dc.subjectsmírčí řízenícs
dc.subjectodvolací řízenícs
dc.subjectvykonávací řízenícs
dc.subjectpřípravné řízenícs
dc.titlePoučovací povinnost soudu v civilním řízenícs
dc.title.alternativeDuty of the court to instruct in civil procedureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra občanského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Master's thesis "Duty of the court to instruct in civil procedure" deals with the significance, comprehensiveness and importance of the duty of the court to instruct in the course of civil procedure on the grounds of Act No. 99/1963 Coll., Civil Procedure Act, as its main siurce. By using juristic theory, the therms duty to instruct and civil procedure are defined and characterized, followed by a description of the forms of instructing and analysis of the conten of the duty to insruct. In addation, an analysis is made of the existing legal regulation of the duty to instruct in civil procedure and an effort is made to evaluate the impact of the duty to instruct on the course and a result of the proceedings, dealing mainly with the description of individual kinds of the duty to insteuct regulated by Civil Procedure Act, their current regulation, their specific elements, and their mutual relationship.en
dc.subject.translatedduty of court to intructen
dc.subject.translatedcivil procedureen
dc.subject.translatedspecial duty to instructen
dc.subject.translatedsubstantive duty to instructen
dc.subject.translatedaplication duty to instructen
dc.subject.translatedout-of-coirt settlementen
dc.subject.translatedpte-trail proceedingsen
dc.subject.translatedexecution proceedingsen
dc.subject.translatedappellate proccedingsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE-Poucovaci povinnost soudu v civilnim rizeni.pdfPlný text práce400,57 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Svobodova I..pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Svobodova I..pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Svobodova Ivana.pdfPrůběh obhajoby práce287,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.