Title: Poučovací povinnost soudu v civilním řízení
Other Titles: Duty of the court to instruct in civil procedure
Authors: Svobodová, Ivana
Advisor: Ungr, Miloslav
Referee: Hromada, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12857
Keywords: zvláštní poučovací povinnost;hmotněprávní poučovací povinnost;aplikace poučovací povinnosti;smírčí řízení;odvolací řízení;vykonávací řízení;přípravné řízení
Keywords in different language: duty of court to intruct;civil procedure;special duty to instruct;substantive duty to instruct;aplication duty to instruct;out-of-coirt settlement;pte-trail proceedings;execution proceedings;appellate proccedings
Abstract: Diplomová práce "Poučovací povinnost soudu v civilním řízení" je zaměřena na význam, rozsáhlost a důležitost poučovací povinnosti soudu v průběhu civilního procesu, jehož základním pramenem je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. S využitím právní teorie jsou vymezeny a charakterizovány pojmy poučovací povinnost a civilní řízení, na které navazuje popis forem poučení a rozbor obsahu poučovací povinnosti. Dále je provedena analýza současné právní úpravy poučovací povinnosti v civilním řízení a snaha o zhodnocení vlivu poučovací povinnosti na průběh a na výsledek řízení, se zaměřením na popis jednotlivých druhů poučovací povinnosti upravených v občanském soudním řádu, na jejich současnou právní úpravu, jejich specifické rysy a na jejich vzájemný vztah.
Abstract in different language: The Master's thesis "Duty of the court to instruct in civil procedure" deals with the significance, comprehensiveness and importance of the duty of the court to instruct in the course of civil procedure on the grounds of Act No. 99/1963 Coll., Civil Procedure Act, as its main siurce. By using juristic theory, the therms duty to instruct and civil procedure are defined and characterized, followed by a description of the forms of instructing and analysis of the conten of the duty to insruct. In addation, an analysis is made of the existing legal regulation of the duty to instruct in civil procedure and an effort is made to evaluate the impact of the duty to instruct on the course and a result of the proceedings, dealing mainly with the description of individual kinds of the duty to insteuct regulated by Civil Procedure Act, their current regulation, their specific elements, and their mutual relationship.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE-Poucovaci povinnost soudu v civilnim rizeni.pdfPlný text práce400,57 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Svobodova I..pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Svobodova I..pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Svobodova Ivana.pdfPrůběh obhajoby práce287,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.