Title: Albert Speer a válečné hospodářství Německa 1943-1945
Other Titles: Albert Speer and the War Economy of Germany, 1943-1945
Authors: Fischer, Petr
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12988
Keywords: druhá světová válka;nacismus;Albert Speer;Adolf Hitler;válečné hospodářství;nucené práce;bombardování;průmysl
Keywords in different language: world war II;nazism;Albert Speer;Adolf Hitler;war economy;forced labor;bombardment;industry
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je analýza válečné ekonomiky Třetí říše v období jejího největšího růstu a také etapu, kdy se dostávala do stále větších problémů, které způsobily spojenecké nálety, ztráta některých důležitých hospodářských center. Současně se práce zaměřuje na osobu Alberta Speera, jenž řídil německé hospodářství v romto období. Z tohoto důvodu jsou zkomány okolnosti uvedené Speera do úřadu ministra zbrojení a jeho následné kroky ohledně racionalizace hospodářství.Autor se zaměřuje také na slabá místa válečného hospodářství, jejichž zničením mohla ustat celá válečná výroba. V souvislosti s tím jsou rovněž zmíněny snahy a možnosti jak ochránit nejdůležitější složky zbrojní výroby. Dále se autor pokouší objasnit okolnosti, vývoje a nových zbraní a problémy s jejich zavedením do výroby. Ohled je brán rovněž na konec války a odpor Alberta Speera vůči uplatňování taktiky "spálené země" a jeho následné souzení tribunálem v Norimberku.
Abstract in different language: The main objective of this thesis is the analysis of the war economy of the Third Reich during its period of greatest growth stage and also when receiving ever greater problems that caused the Allied air raids , the loss of some important economic centers. At the same time , the work focuses on the person of Albert Speer , who directed the German economy in romto period. For this reason, zkomány Speer circumstances referred to the office of the Minister of Armaments and his subsequent actions regarding rationalization hospodářství.Autor also focus on the weak points of the war economy , which could stop the destruction of the entire war production . In this context, efforts are also discussed and ways to protect the most important ingredients of arms production . Further, the author attempts to explain the circumstances and development of new weapons and problems with their introduction into production. Consideration is given also to the end of the war and the resistance to Albert Speer application of tactics "scorched earth" and its subsequent judging Tribunal at Nuremberg .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
Fischer-posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
Fischer_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Fischer_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce316,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.