Title: Číslo \recke{pi} a jeho aproximace
Other Titles: Number \recke{pi} and its approximation
Authors: Frank, Jan
Advisor: Hora, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13023
Keywords: číslo pí;Ludolfovo číslo;babylonská matematika;egyptská matematika;hindská matematika;čínská matematika;Hippias z Elidy;Archimédova metoda;Gregoryho řada;Machinův vzorec;Newtonova metoda;Eulerova metoda;Srinivasa Ramanujan;BBP formule
Keywords in different language: number pi;Ludolph's number;babylonian mathematics;egyptian mathematics;indian mathematics;chinese mathematics;Hippias of Elis;Archimedes's method;Gregory's series;Machin's formula;Newton's method;Euler's method;Srinivasa Ramanujan;BBP formula
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na číslo \recke{pi} a hlavním tématem je odhad čísla \recke{pi}. Práce zkoumá aproximace čísla \recke{pi} v minulosti a v moderní době. Kapitoly jsou zaměřeny na výpočetní metody čísla \recke{pi} a jejich objevitele. Jedna z kapitol je zvláště věnována matematikovi Srinivasaovi Ramanujanovi a jeho konvergentním řadám. Všechny metody jsou vysvětleny a ukázány na příkladech, kdy byl pro usnadnění výpočtu využit matematický software. Závěrečná část práce je věnována současným poznatkům o čísle \recke{pi} - zajímavostem a rekordům ve výpočtech.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the number \recke{pi} and the main topic is the estimation of the number \recke{pi}. The study examines the approximation of \recke{pi} throughout the history and modern period. One of the chapters is especially dedicated to the mathematician Srinivasa Ramanujan and his numerical series. Other chapters focus on the calculation methods of \recke{pi} and their discoveries. All methods are explained and demonstrated on examples and for computation mathematical software was used. The final part is devoted to the current knowledge of the number \recke{pi} - records and interest in calculation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Cislo PI a jeho aproximace - FRANK Jan.pdfPlný text práce677,51 kBAdobe PDFView/Open
posudek_frank.pdfPosudek vedoucího práce44,24 kBAdobe PDFView/Open
Posudek bakalarske prace Jana Franka.pdfPosudek oponenta práce29,2 kBAdobe PDFView/Open
Frank- prot..pdfPrůběh obhajoby práce37,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.