Title: Právní úprava mezinárodní silniční přepravy zboží
Other Titles: The legislation of the international road transportation of goods
Authors: Joza, Adam
Advisor: Poláček, Bohumil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13043
Keywords: Úmluva CMR;INCOTERMS;Dohoda ADR;Dohoda AETR;konosament;Smlouva o přepravě věci;Smlouva zasilatelská
Keywords in different language: Convention CMR;INCOTERMS;Agreement ADR;Agreement AETR;bill of lading;Contract of transportation;Contract of consignment
Abstract: Má diplomová práce na téma právní úprava mezinárodní silniční přepravy zboží je členěna na čtyři kapitoly, přičemž hlavními jsou druhá a třetí. Ve druhé kapitole se práce věnuje mezinárodní právní úpravě silniční přepravy zboží a třetí kapitola se věnuje hlavním smluvním typům českého práva v oboru přepravy zboží. V mezinárodní části práce vymezuje pojmy, se kterými se lze v oblasti přepravy setkat a stanovuje právní rámec. V této kapitole se podrobně rozebírají jednotlivé mezinárodní smlouvy. Nejdůležitější část je o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). Úmluva totiž upravuje základní podmínky pro sestavení přepravní smlouvy, odpovědnost za škodu na zásilce, náhradu škody a další. V následující části popisuje některé další klíčové mezinárodní smlouvy. V české části je vymezeno, která ustanovení českého práva jsou relevantní pro přepravu zboží. Důraz je kladen na smlouvu o přepravě věci a smlouvu zasílatelskou dle obchodního zákoníku.
Abstract in different language: My thesis on the topic The legislation of the international road transportation of goods is divided into four chapters and the main are the second and the third one. The thesis is dedicated to the international legislation of the road transportation of goods in the second chapter and to the main contractual types of czech law in the field of the road transportation of goods in the third chapter. The thesis defines the concepts which can occure in the field of transportation and sets up legal scope in the international chapter. There is detailed analyze of each of the international contracts described in this chapter. The most important part is the one on Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). The Convention namely edits basic conditions for the setting up the transportation contracts, liability to the damage on the consignement, compensation for the damage etc. In the following part is defined which provisions of the czech law are relevant to the transportation of goods. The stress is layed down on to the contract of transportation and the contract of consignment due to the commerce code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace - FPR ZCU - KMP - ADAM JOZA.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Joza - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce841,72 kBAdobe PDFView/Open
Joza - oponent.pdfPosudek oponenta práce773,37 kBAdobe PDFView/Open
Joza.pdfPrůběh obhajoby práce598,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.