Title: Čeští vojáci v Afghánistánu a koncept etnicko-náboženského stereotypu
Other Titles: Czech soldiers in Afghanistan and concept of etnic-religious stereotype
Authors: Ouhrabková, Adéla
Advisor: Kydlíček, Jakub
Referee: Tomková, Alena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13074
Keywords: etnicita;stereotyp;postkonfliktní rekonstrukce;čeští vojáci;Afghánistán;islám
Keywords in different language: ethnicity;stereotype;post-conflict reconstruction;czech soldiers;Afghanistan;islam
Abstract: Svoji bakalářskou práci jsem zaměřila na české vojáky v Afghánistánu a jestli vnímají stereotypně náboženství, tamní obyvatele a situaci. Jejich názory jsem získávala skrze dotazníky a rozhovory. Práce je rozdělena do několika částí. První část je teoretická. Zde popisuji kvalitativní výzkum, zakotvenou teorii, jak provádět výzkum a jak vytvořit teorii. Další část se věnuje různým tématům, podle pokládaných otázek respondentům. V této části se vyskytují přepisy rozhovorů a části dotazníků. Zabývám se názory vojáků na místní obyvatelstvo a islám. Dále se zabývám prací drogami, tlumočníků a jak přišli vojáci s místními do kontaktu..
Abstract in different language: I focused my bachelor thesis for Czech soldiers in Afghanistan and how they perceive religion and citizens and if their opinions are stereotyped. I got their opinions through questionnaires and interviews. The work is divided into several parts. First part is focused to the theoretical part. I describe a qualitative research, grounded theory, how to lead research and how to create the theory. The following section is focused on opinions of soldiers to local inhabitant and Islam. Then I write about nicknames of inhabitants, work of intepreters, how the soldiers got to touch with inhabitants, how inhabitants accept the soldiers and drugs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka1.pdfPlný text práce327,65 kBAdobe PDFView/Open
Ouhrabkova V.pdfPosudek vedoucího práce342,18 kBAdobe PDFView/Open
Ouhrabkova O.pdfPosudek oponenta práce310,33 kBAdobe PDFView/Open
Ouhrabkova.pdfPrůběh obhajoby práce82,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.