Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvobodová, Jiřina
dc.contributor.authorLegezová, Ksenija
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:31:56Z
dc.date.available2013-01-06cs
dc.date.available2015-03-25T09:31:56Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier55398
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13096
dc.description.abstractNabízena práce pro výuku lexikální synonymie dovoluje hlouběji zkoumat jevy, v plném obsahu seznamuje se základním učebním obsahem lexikálních pojmů (synonyma, lexikální synonyma, gramatická synonyma, slovotvorná synonyma, synonymická řada atd.) Celkem diplomová práce napomáhá uvědomělému zvládnutí tématu lexikální synonymie a ukazuje na jejich změny ve vývoji historické doby. Obsah práce se skládá z úvodní části, ve které seznámíme čtenáře s tématem práce, dále ze tří kapitol: první, teoretická část, pojednává o lexikálních synonymech ruského jazyka, druhá, teoreticko-praktická část, která se zabývá vývojem a funkcí lexikální synonymie současných autorů, používá excerpce a porovnání synonymických obratů klasické a současné ruské literatury, ve třetí části diplomové práce věnujeme se možnostem využití zkoumané problematiky ve školní praxi. Na závěr práce uvádíme seznam použité literatury a internetových zdrojů.cs
dc.format80 s. (136 497 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlexikální synonymacs
dc.subjectsynonymická řadacs
dc.subjectslovní zásobacs
dc.subjectlexikologiecs
dc.subjectlexémcs
dc.subjectvývojcs
dc.subjectjazykcs
dc.subjectřečcs
dc.subjectfunkcecs
dc.subjectjazykový citcs
dc.titleLexikální synonymie ruského jazyka (konec XX. - začátek XXI. století)cs
dc.title.alternativeLexical synonymy of Russian language the end of 20th century and the beginning of 21st centuryen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra ruského a francouzského jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work offered for lexical synonymy teaching admits to more deeply examine processes and it acquaints in full extent with basic teaching content of lexical terms ( synonyms, lexical synonyms, grammatical synonyms, word formational synonyms, synonymous succession etc.). In total the work helps to a conscious ability of a topic of lexical synonymy and it points to its changes in a development of historic times. The content of the work consists of an introduction, in which we acquaint a reader with the topic of the work, and three next chaptersen
dc.subject.translatedlexikal synonymsen
dc.subject.translatedsynonymous successionen
dc.subject.translatedvocabularyen
dc.subject.translatedlexicologyen
dc.subject.translatedlexemeen
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translatedlanguageen
dc.subject.translatedfunctionen
dc.subject.translatedspeechen
dc.subject.translatedverbal expressionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomava prace.pdfPlný text práce593,52 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Legezova-Svob.pdfPosudek vedoucího práce315,59 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Legezova-Ryk.pdfPosudek oponenta práce194,66 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Legezova.pdfPrůběh obhajoby práce50,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.