Title: Elektronická pájecí stanice
Other Titles: Electronic soldering station
Authors: Mrňavý, David
Advisor: Kosturik, Kamil
Referee: Žahour, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13106
Keywords: pájecí pero;mikroprocesor;regulace;PI regulátor;LCD displej;sériová komunikace;přerušení;časovač;čítač;teplota;unipolární tranzistor;termočlánek;pulsně šířková modulace;A/D převodník;vizualizace;N-kodér
Keywords in different language: soldering iron;microcontroller;regulation;PI regulator;LCD display;serial interface;interrupt;timer;counter;temperature;unipolar transistor;thermocouple;pulse width modulation;A/D converter;visualization;N-coder
Abstract: Práce se zabývá návrhem a realizací prototypu pájecí stanice, který bude umožňovat nastavení pájecí teploty a zobrazovat informace o zařízení na displeji. V první kapitole jsou popsány základní principy a zapojení, které se dají použít k realizaci měření a regulace teploty. Je zde také popsán návrh PI regulátoru. V další kapitole je shrnut použitý mikroprocesor a jeho funkční bloky. Třetí kapitola se zabývá konkrétními použitými zapojeními. V poslední kapitole je popsán návrh programu a jednotlivé funkční bloky algoritmu.
Abstract in different language: The thesis is focused on design and implementation of a prototype soldering station, which will allow to set soldering temperature and view of the device information on display. The first chapter describes elementary principles and circuit that can be used to implement the measurement and control of temperature. There is also described PI controller design. The next chapter summarize use of microcontroller and his functional blocks. The third chapter deals with specific activation used. The last chapter describe the design of the program and individual functional blocks of the algorithm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Mrnavy.pdfPlný text práce20,63 MBAdobe PDFView/Open
058458_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,37 kBAdobe PDFView/Open
058458_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,95 kBAdobe PDFView/Open
058458_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce227,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.