Title: Návrh a realizace kompaktní tyčové antény s využitím dielektrik
Other Titles: Design and Implementation of a Compact Rod Antenna Utilizing Dielectrics
Authors: Hošek, Jan
Advisor: Mráz, Jan
Referee: Pokorný, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13112
Keywords: anténa;vlnovod;dielektrikum;konstanta šíření;vlnová délka;kritický kmitočet;impedanční přizpůsobení;zisk;směrová charakteristika;poměr stojatých vln;činitel odrazu
Keywords in different language: antenna;waveguide;dielectric;propagation constant;wavelength;impedance matching;gain;radiation pattern;standing wave ratio;reflection coefficient
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci tyčové antény s využitím dielektrik. Cílem práce je ověřit možnost použití dielektrika pro tvarování směrové charakteristiky antény, návrh tyčové antény, realizace antény, odměření jejich parametrů a následné porovnání s parametry předpokládanými. Návrh a simulace antény je realizována na základě teoretických poznatků v programu FEKO. V tomto programu je namodelováno několik variant antény s rozdílnými rozměry dielektrika pro nalezení optimálního tvaru. Na základě návrhu je provedena simulace antény a podle dosažených výsledků je provedena optimalizace parametrů antény. Optimalizovaná anténa je vyrobena pro ověření výsledků dosažených v simulaci. Výsledky simulace a měření jsou poté porovnány.
Abstract in different language: This presented bachelors thesis is focused on design and realization a rod antenna using a dielectric. The main aim of this work is to verify the possibility of using dielectric for shaping antenna's radiation pattern, rod antenna design, its production, measurement of parameters and following comparison with presumed parameters. The antenna's design and simulation is implemented on the basis of theoretical knowledge in FEKO programme. In this programme are designed several kind of antennas with different sizes of dielectric for finding optimal shape. On the basis proposal is performed simulation of antenna and according to achieved results is performed optimization of antenna parameters. Optimized antenna is produced for verification the results achieved in the simulation. The results of simulation and measurement are compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Hosek.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
058472_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce340,42 kBAdobe PDFView/Open
058472_oponent.pdfPosudek oponenta práce411,84 kBAdobe PDFView/Open
058472_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.