Title: Strakonice za třicetileté války
Other Titles: Strakonice during the Thirty years war
Authors: Navrátilová, Alena
Advisor: Kilián, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13315
Keywords: Strakonice;třicetiletá válka;obyvatelstvo;významná místa Strakonic;menšina
Keywords in different language: Strakonice;thirty years war;population;significant places Strakonic;minority
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá Strakonicemi, v 17. století menším poddanském městě, během třicetileté války. V úvodu práce se zabývá dějinami města během války, jednotlivými zátěžemi města a válečnými operacemi v okolí města. Další část se věnuje obrazu Panny Marie Vítězné. Tento obraz má okolo sebe řadu legend vztahujících se k bitvě na Bílé hoře. Následující kapitoly se věnují významným místům ve městě, městským menšinám a pramenům o daném období. Poslední kapitola se věnuje archivním materiálům a získáváním z nich zajímavé informace, důležité pro dějiny města.
Abstract in different language: The present thesis deals with Strakonice, in the 17th century a small tributary town during the Thirty Years' War. The introduction deals with the history of the city during the war, the city and various burdens of war operations around the city. The next section is devoted to the image of Our Lady of Victory. This image has around him a number of legends related to the Battle of White Mountain. The following chapters deal with the important sites in the city, urban minorities and the sources of the period. The last chapter is devoted to archival materials and obtaining information from the interesting, important for the history of the city.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Alena_Navratilova_Strakonice_za_tricetilete_valky.pdfPlný text práce15,06 MBAdobe PDFView/Open
Navratilova V.pdfPosudek vedoucího práce995,11 kBAdobe PDFView/Open
Navratilova O.pdfPosudek oponenta práce517,15 kBAdobe PDFView/Open
Navratilova P.pdfPrůběh obhajoby práce261,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.