Title: Případová studie kolektivní identity venkova - komparace perspektivy řídícího a řízeného systému
Other Titles: The construction of collective identity population of rural village
Authors: Indrová, Nikola
Advisor: Zíková, Tereza
Referee: Toušek, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13460
Keywords: kolektivní identita;venkov;rozvoj;komunita;narativní vyprávění
Keywords in different language: collective identity;rural area;development;community;narrative interview
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce kolektivní identity obyvatel venkovské obce v České republice. Zaměřuje se na podobu kolektivní identity obyvatel venkova, která je konstruována v rámci veřejné rozvojové politiky státu. Konkrétně jsou analyzovány dva dokumenty týkající se rozvoje venkova na území České republiky v programovém období 2007-2013 a jeden národní strategický plán pro období 2014-2020, který představuje doporučené vize pro zlepšení rozvoje venkova na regionální úrovni skrze metodu Leader. Zároveň, v rámci případové studie vybrané venkovské obce analyzuje i podobu kolektivní identity z perspektivy obyvatel dané obce. Obě konstrukce kolektivní identity posléze v práci porovnává. Mezi stěžejní zjištění práce patří zejména odhalení užívání často idealizovaných představ o každodenním životě na venkově. Formální podoba kolektivní identity tak posléze není schopna reflektovat proměny venkova v současné postmoderní společnosti, a zároveň tak neodpovídá ani způsobu jakým se dnes identifikují samotní obyvatelé venkovských obcí. Kromě toho také upozorňuje na složitost výzkumu venkova jako takového, který je potřeba zkoumat na interdisciplinární bázi.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the construction of a collective identity for the population of a rural municipality in the Czech Republic. It focuses on the form of the collective identity of the rural population as defined within the official development policy. Several specific documents are analyzed: Two documents relating to rural development in the Czech Republic in the 2007-2013 programme period, and one national strategic plan for 2014-2020, which represents the recommended approaches to improve rural development on a regional level using the Leader method. The thesis also provides a case study of a selected rural municipality, which analyzes the form of collective identity from the perspective of the municipality's own citizens. Both collective identity structures are then compared. The work revealed how often the image of everyday life in the country is idealized. The official form of collective identity is hence unable to reflect changes in rural life within contemporary postmodern society, and does not reflect how inhabitants of rural areas identify themselves. In addition, this thesis also highlights the complexity of rural research as such, which should be studied on an interdisciplinary basis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INDROVA_DP_2014.pdfPlný text práce656,18 kBAdobe PDFView/Open
Indrova_posudek vedouciho zari 2014.pdfPosudek vedoucího práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Indrova_posudek oponenta zari 2014.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Indrova_prubeh obhajoby zari 2014.pdfPrůběh obhajoby práce373,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.