Title: Mimika jako součást neverbální komunikace s ohledem na věkové kategorie
Other Titles: Facial expression as part of nonverbal communication with regard to the age categories
Authors: Holý, Tomáš
Advisor: Hanzelínová, Lada
Referee: Sloup, Ondřej
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13627
Keywords: komunikace;neverbální komunikace;mimika;projevy emocí;radost;štěstí;smutek;neštěstí;respondent;junioři;senioři
Keywords in different language: communication;nonverbal communication;facial expression;expressions of emotion;joy;happiness;sadness;unhappiness;respondent;juniors;seniors
Abstract: Práce je koncipována do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělena do prvních třech kapitol, přičemž první kapitola práce je věnována obecné charakteristice, struktuře, formám a druhům komunikace. Další kapitola se zaměřuje na neverbální komunikaci, jsou popsány její funkce, charakterizovány druhy neverbální komunikace a uvedeny signály těla důležité pro mimoslovní komunikaci. Třetí kapitola je zacílena na mimiku, nosné téma této práce. V této kapitole je charakterizován lidský obličej a je představena metoda FACS, podle které lze rozpoznat pohyby obličeje. Praktická část navazuje na předcházející tři kapitoly. Cílem této části bylo pomocí výzkumu určit a rozpoznat reakce na podněty u dvou věkových kategorií, a to u juniorů (studentů do 35 let) a seniorů (respondentů nad 75 let).
Abstract in different language: The thesis is divided into two parts - theoretical and practical ones. The theoretical part is divided into the first three chapters, with the first chapter of the work is devoted to the General characteristics, structure, forms and modes of communication. The next chapter is focused on non-verbal communication, its features are described, characterized by the kinds of nonverbal communication and body signals that are important for the nonverbal communication. The third chapter is targeted at facial expressions, which is the main theme of this work. In this chapter, is characterized by the human face, and the FACS method is introduced, according to which it is possible to detect facial movements. The practical part follows on from the previous three chapters. The aim of this part of the research was to identify and recognize by using responses to stimuli in two age categories for juniors (students up to 35 years) and seniors (respondents over 75 years).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Holy - Mimika jako soucast neverbalni komunikce s ohledem na vekove kategorie.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
holy_hanzelinova.pdfPosudek vedoucího práce96,08 kBAdobe PDFView/Open
holy_sloup.pdfPosudek oponenta práce195,43 kBAdobe PDFView/Open
O_holy.pdfPrůběh obhajoby práce76,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.