Title: Pracovní činnosti a rozvoj senzomotorických dovedností na waldorfské základní škole
Other Titles: Handicraft and the development of sensomotoric skills at the Waldorf Elementary School
Authors: Míková, Jitka
Advisor: Honzíková, Jarmila
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13749
Keywords: antroposofie;pracovní činnosti;pracovní výchova;psychomotorické dovednosti;psychomotorické testy;Rudolf Steiner;senzomotorické dovednosti;waldorfská pedagogika;waldorfská škola
Keywords in different language: anthroposophy;work activities;handicraft education;psychomotor skills;psychomotor tests;Rudolf Steiner;sensomotoric skills;waldorf pedagogy;waldorf school
Abstract: Diplomová práce se zabývá pracovními činnostmi na waldorfské základní škole a jejich významem pro rozvoj senzomotorických dovedností dítěte mladšího školního věku. Rozvoj dětské inteligence je neodmyslitelně spojen s pracovní výchovou na základní škole. Waldorfská pedagogika se snaží tuto provázanost respektovat a podle toho je sestaven obsah pracovního vyučování. Cílem výzkumu je ověřit úroveň senzomotorických dovedností u dětí na waldorfské škole, jež mají potíže při osvojování učiva, a u dětí, jež přišly na waldorfskou školu ze školy s běžným modelem vyučování.
Abstract in different language: The thesis deals with work activities at Waldorf Elementary School and the significance of work activities for the development of sensomotoric skills in primary school children. The development of children's intelligence is inherently associated with Handicraft Education at primary school. The Waldorf pedagogy is trying to respect the interconnection and the contents of the Handicraft Education classes are compiled according to the principle of this interconnection. The aim of my research is to verify the level of sensomotoric skills of Waldorf School children who have problems with mastering the curriculum and of children who came to Waldorf School from ordinary schools with the traditional model of tuition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - konecna verze.pdfPlný text práce3,73 MBAdobe PDFView/Open
Mikova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce111,63 kBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Mikova.pdfPosudek oponenta práce52,99 kBAdobe PDFView/Open
Mikova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce43,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13749

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.